Seminarska biblioteka Odseka za slavistiku

Seminarska biblioteka Odseka za slavistiku predstavlja bibliotečko-informacionu podršku za odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti slavistike i obrazovanju studenata na Odseku za slavistiku Filozofskog fakulteta.

Ona poseduje publikacije iz oblasti rusistike, polonistike i slavistike uopšte. Fond monografskih publikacija broji 25000 jedinica, a fond serijskih 240 naslova. Fondovi sadrže naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, sabrana dela, pojedinačna izdanja i periodiku na ruskom, poljskom, srpskom i drugim jezicima.

U slobodnom pristupu nalazi se oko 2.500 publikacija (enciklopedije, leksikoni, rečnici, nove serijske publikacije, referensna literatura, osnovni udžbenici, naučne monografije i dr.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi
Naučnaя biblioteka MGU im. M. V. Lomonosova (Naučna biblioteka MGU, Moskva)
Rossiйskaя gosudarstvennaя biblioteka (Ruska državna biblioteka, Moskva)
INION RAN (Institut za naučne informacije u oblasti društvenih nauka Ruske akademije nauka, Moskva)
Biblioteka Narodowa (Narodna biblioteka ,Varšava)
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Univerzitetska biblioteka, Varšava)

Bibliotekarka
Nada Usanović-Ašonja
e-mail: nadau@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3868

Lokacija
Prostorija br. 221

Rad sa korisnicima
radnim danima 9–14 sati

 

Vrh strane