Nastavak studija (prelazak) na Filozofski fakultet

Kandidati koji su zainteresovani za nastavak studija (prelazak) na Filozofski fakultet, mogu da podnesu dokumentaciju za vrednovanje studijskog programa u periodu od  01. do 15. septembra tekuće godine u vremenskom periodu od 11:00 do 13:00 na šalterima Studentske službe.

Potrebna dokumentacija:
1. Uverenje o položenim ispitima (original)
2. Uverenje o statusu studenta (original)
3. Studijski program, odnosno nastavni plan i program sa silabusima predmeta (overen od strane fakulteta sa kog kandidat dolazi)
4.  Pismeni zahtev, odnosno molba za prelazak na Filozofski fakultet
5. Uplata za zahtev i vrednovanje nastavnog plana i programa, iznos: 3.000,00 dinara žiro-račun 840-1712666-26 bez poziva na broj, svrha uplate: vrednovanje nastavnog plana i programa

Prelazak na Filozofski fakultet se realizuje prema Pravilniku o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet i Statutu Filozofskog fakultet.

Komisija odseka vrednuje studijski plan i program. O ispunjenosti uslova za upis, dekan donosi rešenje o upisu. U rešenju se navode ispiti i druge studijske obaveze koje se priznaju, obaveze u nastavku studija i stečeni status studenta.

Ukoliko se odobri upis, termin upisa je posle 01. oktobra tekuće godine.

U slučaju da je vrednovanjem ustanovljeno da podneti zahtev nije odobren, odnosno da je studijski program neodgovarajući ili da nismo u mogućnosti da primimo kandidata jer je na određenoj godini studija popunjen broj studenta odobren dozvolom za rad, uplaćeni iznos na ime troškova vrednovanja se ne vraća podnosiocu zahteva.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/758/DSCF0693.jpg
Vrh strane