Dokumenta za upis

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, pored podnetih fotokopija dokumenata podnose:

  1. obrasca ŠV-20 i
  2. indeks (indeks + ŠV obrasci kupuju se u skriptarnici Fakulteta uz izvršenu uplatu na iznos od 1000 dinara )
  3. fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
  4. dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata (8.500,00 dinara)
  5. dokaz o uplati naknade troškova školarine za  samofinansirajuće studente.

Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta.

NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

  • 1. rata prilikom upisa godine
  • 2. rata do 10. januara
  • 3. rata do 10. marta
  • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra
Vrh strane