Informator

Opšti uslovi upisa na Fakultet
U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na klasifikacionom ispitu. Bliži uslovi upisa određuju se konkursom za upis kandidata i Pravilnikom o polaganju prijemnih ispita i upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Izbor kandidata
Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na Fakultet obavlja se na osnovu rezultata pokazanih na klasifikacionom ispitu i opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi.

Merila za izbor kandidata
Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na klasifikacionom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.
Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir svih prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva).
Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na klasifikacionom ispitu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova.

Način izbora kandidata
Izbor kandidata obavlja se prema rezultatu postignutom na klasifikacionom ispitu, kao i prema opštem uspehu iz srednje škole, a na osnovu rang liste koja se pravi u odnosu na ukupan broj bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Maksimalan broj poena na klasifikacionom ispitu je 60, a po osnovu školskog uspeha 40 poena.
Za upis na studije utvrđuje se JEDINSTVENA RANG LISTA za studente koji se finansiraju iz budžeta i one koji se samofinansiraju, a mesto na rang listi određuje koji će status student imati.
Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole pokazao izuzetan uspeh na republičkom takmičenju, koje je organizovalo Ministarstvo prosvete i sporta, odnosno na saveznom ili međunarodnom takmičenju, ne polaže klasifikacioni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta.
Kandidatu iz prethodnog stava vrednuje se prijemni, odnosno deo prijemnog ispita maksimalnim brojem bodova.
Ako se kandidati primljeni po konkursu ne upišu u predviđenom roku, smatraće se da su odustali, pa će se, u roku naznačenom u konkursu, umesto njih upisati odgovarajući broj drugih kandidata, prema redosledu na rang listi.

Prijava na konkurs
Prilikom prijave na konkurs kandidati stavljaju na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA:
◦ Lična karta (u slučaju čipovane lične karte, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu)
◦ Svedočanstva svih razreda prethodno završene serdnje škole
◦ Svedočanstvo (diplomu) o završnom ispitu
◦ Dokaz o uplati naknade za polaganje klasifikacionog ispita
◦ Fotokopije originalnih dokumenata.

Upis na fakultet
Kandidati koji steknu pravo da se upišu na Fakultet podnose:
◦ Originalna dokumenta na uvid, uz kopije originalnih dokumenata
◦ Dva obrasca ŠV-20
◦ Indeks
◦ Dve fotografije formata 4x6 cm
◦ Dokaz o uplati naknade za studije.

Zaštita prava učesnika na konkursu
Kandidat koji je nezadovoljan utvrđenim redosledom ima pravo prigovora. Prigovor se podnosi Komisiji u roku od 24 sata od dana objavljivanja liste redosleda. Komisija je dužna da prigovor uzme u postupak i da donese odluku u roku od 24 sata. Kandidat koji je nezadovoljan odlukom Komisije ima pravo žalbe dekanu Fakulteta u roku od tri dana od dana saopštenja odluke Komisije. Dekan donosi rešenje o prigovoru kandidata u roku od 3 dana od dana prijema prigovora. Rešenje dekana je konačno.

Klasifikacioni ispit
Klasifikacioni ispit polažu svi kandidati, bez obzira na broj prijavljenih kandidata i broj koji je na pojedinim nastavnim grupama Filozofskog fakulteta predviđen konkursom za upis u prvu godinu.
Klasifikacioni ispit obuhvata programske sadržaje nastavnih predmeta iz odgovarajuće četvorogodišnje srednje škole, koji su od značaja kao predznanja potrebna za uspešno studiranje na Fakultetu.
Kandidat može na klasifikacionom ispitu postići maksimalno 60 bodova.
Klasifikacioni ispit se polaže pismeno (test), pismeno i usmeno, ili pismeno (u vidu slobodnog sastava, eseja i sl.) i usmeno.
Klasifikacione ispite obavljaju komisije za klasifikacione ispite koje imenuje Nastavno-naučno veće Fakulteta.
Kandidat je obavezan da na klasifikacioni ispit ponese ličnu kartu ili pasoš.
Vreme polaganja klasifikacionog ispita utvrđuje se konkursom za upis u prvu godinu osnovnih studija.
Obaveštenja o tačnom vremenu i mestu polaganja, kao i sve dodatne informacije biće istaknute na oglasnim tablama odgovarajućih katedri, odnosno odseka, kao i u Službi za studentska pitanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

 

 

Vrh strane