Organizacija

Organizacija rada u Biblioteci

Biblioteka Filozofskog fakulteta svojom organizacijom, delatnošću i poslovima predstavlja jedinstven bibliotečko-informacioni sistem Fakulteta.
Preko svojih fondova, baza podataka i usluga, Biblioteka doprinosi odvijanju nastave, naučnoistraživačkog rada i obrazovanju studenata na Fakultetu.
Biblioteka se sastoji od bibliotečkih jedinica: Centralne biblioteke i seminarskih biblioteka. Radom Biblioteke Filozofskog fakulteta rukovodi upravnik Biblioteke.

Centralna biblioteka

Centralna biblioteka poseduje publikacije i drugu građu opšteg tipa i publikacije iz svih naučnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu.
Publikacije i bibliotečko-informacione usluge Centralne biblioteke koriste svi studenti, nastavnici i saradnici Fakulteta, kao i drugi korisnici.
U svom sastavu Centralna biblioteka ima Centralnu čitaonicu i depo knjiga.

Centralna čitaonica poseduje referensnu zbirku i ostale publikacije iz priručnog fonda (1.000 publikacija), najnovije brojeve domaćih i stranih stručnih časopisa, lisne kataloge i računare za korisnike.
Centralna čitaonica smeštena je u prizemlju (soba P 10/prizemlje) i ima oko 100 mesta za rad. U njoj se u slobodnom pristupu nalaze enciklopedije, leksikoni, rečnici, priručnici, udžbenici, kao i opšte, stručne i naučne publikacije iz svih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu.
Depo knjiga se nalazi na četvrtom spratu (401/IV) i ima oko 1.000 m² korisne površine, transportnu traku za prenos knjiga i šest malih transportnih liftova za knjige, kojima se publikacije dostavljaju seminarskim bibliotekama i Centralnoj čitaonici.

Seminarske biblioteke

Biblioteku čini 17 seminarskih biblioteka. Seminarske biblioteke poseduju specijalizovane fondove knjiga, periodike i druge građe, koji se formiraju u zavisnosti od potreba nastavnog i naučnoistraživačkog rada na odseku.

Publikacije i bibliotečko-informacione usluge seminarske biblioteke koriste studenti, nastavnici i saradnici odseka, odnosno Fakulteta, kao i naučni radnici iz drugih sredina.

Seminarske biblioteke smeštene su u jedanaest prostorija. One predstavljaju radno okruženje bibliotekara i čitaonice za korisnike. U njima se nalazi priručni fond u slobodnom pristupu (oko 2.000 publikacija), lisni katalog i računar/i za korisnike.

Seminarske biblioteke imaju dodatnu opremu i u njima se odvijaju i druge aktivnosti vezane za nastavno-naučnu delatnost na odsecima (predavanja, nastava, naučni i stručni skupovi, odbrane masterskih radova i dr.).

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/178/IMG_1153.JPG
Vrh strane