Biblioteka danas

Biblioteka Filozofskog fakulteta je najveća visokoškolska biblioteka u Vojvodini, a po broju publikacija koje poseduje (preko 600.000 publikacija) druga posle Biblioteke Matice srpske.

Aktivnosti Biblioteke odvijaju se u skladu s potrebama obrazovne i naučne delatnosti na Fakultetu. Rad Centralne biblioteke i seminarskih biblioteka je u službi nastave i naučnoistraživačkog rada na odsecima. Osim toga, Centralna biblioteka obavlja i zajedničke stručne funkcije.

Biblioteka u svojim zbirkama danas poseduje preko 600.000 publikacija i druge građe. Ona popunjava svoje fondove aktuelnim domaćim i stranim naučnim publikacijama, publikacijama nastavnika i saradnika Fakulteta i literaturom o njima, izdanjima Fakulteta i odseka i publikacijama od značaja za istorijat Fakulteta i Univerziteta.

Posebne biblioteke i legate Biblioteka čuva u okviru osnovnih bibliotečkih fondova ili kao posebne celine.

Biblioteka razmenjuje publikacije sa 150 akademskih i srodnih ustanova u zemlji i inostranstvu. Publikacije se najduže razmenjuju sa Bibliotekom Matice srpske, Bibliotekom Srpske akademije nauka i umetnosti i nacionalnim i naučnim bibliotekama iz Budimpešte, Krakova, Londona, Ljubljane, Praga, Vašingtona, Beča, Moskve, Sankt Peterburga, Kijeva i dr.

Bibliotečke zbirke se popunjavaju kupovinom, razmenom, poklonom, sopstvenim izdanjima i obaveznim primerkom sa oko 10.000 novih publikacija svake godine.

Elektronski katalog Biblioteke, u okviru bibliotečko-informacionog sistema COBISS.SR, oformljen je 2007. godine i dostupan je preko interneta. Sadrži blizu 200.000 bibliografskih zapisa.

Korisnicima je obezbeđen pristup domaćim i stranim bazama podataka za potrebe nastave i istraživačkog rada na Fakultetu.

Biblioteka formira i dopunjava Digitalnu biblioteku Fakulteta za potrebe nastavnog procesa.

Prigodnim izložbama, Biblioteka u saradnji sa odsecima predstavlja značajne stvaraoce i obeležava jubileje iz nauke i kulture. Izložbe prate katalozi u elektronskoj formi.

Priprema Bilten novih knjiga u elektronskoj formi.

Biblioteka ima oko 5.000 članova (4.500 studenata i poslediplomaca i 390 nastavnika, saradnika, bibliotekara i drugih zaposlenih), koji godišnje koriste oko 200.000 knjiga i drugih publikacija. Svake godine upiše se 1.000 novih članova. Korisnici Biblioteke su i studenti i nastavnici s drugih fakulteta, naučni i javni radnici iz drugih sredina, maturanti i profesori srednjih škola i dr.

Studentima i drugim korisnicima na raspolaganju je 15 klimatizovanih čitaonica, opremljenih računarima, sa ukupno 500 mesta za rad. Biblioteka dnevno zadovolji oko 450 zahteva svojih korisnika.

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/176/Biblioteka_danas.jpg
Vrh strane