Sticanje naučnih zvanja

Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev za sticanje istraživačkog ili naučnog zvanja podnosi se sledeća dokumentacija:
            
Istraživač-pripravnik:

 • overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim akademskim studijama,
 • potvrdu o upisanim magistarskim odnosno doktorskim studijama,
 • biografiju kandidata u štampanom i elektornskom obliku,
 • bibliografiju u štampanom i elektronskom obliku,
 • dokaz o uplati naknade za sticanje zvanja;

Istraživač-saradnik:

 • overenu fotokopiju diplome o završenim master ili magistarskim studijama,
 • potvrda o upisanim doktorskim studijama,
 • biografiju kandidata u štampanom i elektronskom obliku,
 • bibliografiju u štampanom i elektrnskom obliku,
 • Dokaz o uplati naknade za sticanje zvanja;


Naučna zvanja

 • overenu fotokopiju diplome o doktoriranju,
 • biografiju u štampanom i elektronskom obliku,
 • bibliografiju sa prilozima (monografiju, naučne radove, saopštenja i sl.),
 • podatke o citiranosti,
 • podatke o angažovanjima u naučnom i obrazovnom radu,
 • podatke o učestvovanju u formiranju naučnih kadrova,
 • priloge,
 • dokaz o uplati naknade za sticanje zvanja, 
 • odluku o sticanju prethodnog naučnog zvanja (kod izbora u više naučno zvanje ili reizbora u naučno zvanje).

KONTAKT OSOBA: Mirjana Alanović, 021/485-3897  alanovic@ff.uns.ac.rs

Naknade:

NAZIV NAKNADA
Istraživač pripravnik i istraživač saradnik 30.000
Naučni saradnik 40.000
Viši naučni saradnik 50.000
Naučni savetnik 60.000

 

 

 

 

Iznos naknade uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1712666-26

Formulari

Izveštaj o sticanju naučnog zvanja
Izveštaj o sticanju istraživačkog zvanja
Rezime izveštaja o kandidatu za sticanje naučnog zvanja

Pravilnik o sticanju zvanja
Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa
Zakon o nauci i istraživanjima
Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja

 

Slike

 • /uploads/attachment/strana/300/sticanje_zvanja.JPG
Vrh strane