Afirmativne mere


IZJAVA O PRIPADNOSTI ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI (doc)
Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (doc)
IZJAVA - Upis državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2022/23. srednju školu završili u inostranstvu (doc)


Prilog 1
PROGRAM AFIRMATIVNE MERE UPISA LICA SA INVALIDITETOM

Upis u prvu godinu studija
1. U okviru Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika u školskoj 2023/2024. godini, mogu biti upisani kandidati:
– korisnici kolica ili lica koja se otežano kreću,
– sa delimičnim ili potpunim oštećenjem vida (slepi i slabovidi),
– sa delimičnim ili potpunim oštećenjem sluha (gluvi i nagluvi),
– koji imaju poteškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija),
– koji imaju teškoće u govoru,
– sa hroničnim oboljenjima (hemofilija, epilepsija, dijabetes tip 1, maligna oboljenja),
– sa psihološkim ili mentalnim teškoćama

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije visokoškolskoj ustanovi, kandidat podnosi i jedan od sledećih dokumenata:
– rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja,
– rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć,
– mišljenje Interresorne komisije,
– mišljenje rektora Univerziteta u Beogradu o statusu kandidata za upis u visokoškolske ustanove u sastavu Univerziteta u Beogradu,
– potvrdu udruženja koje zastupa studente sa invaliditetom, za visokoškolske ustanove koje nemaju formirano nadležno telo za podršku kandidatima i studentima sa invaliditetom*. (* Kandidati koji konkurišu za upis visokoškolske ustanove koja nema nadležno telo/kancelariju za podršku kandidatima i studentima sa invaliditetom dostavljaju medicinsku dokumentaciju udruženju studenata sa hendikepom iz grada u kom se nalazi visokoškolska ustanova, koje upućuje preporuku odgovarajućoj visokoškolskoj ustanovi o sticanju prava kandidata na korišćenje Programa afirmativne mere)

Medicinsku dokumentaciju iz prethodnog stava mora izdati nadležna zdravstvena institucija i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način invaliditet/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

Visokoškolske ustanove su u obavezi da priložena dokumenta koriste samo u ovu svrhu i da ih čuvaju u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

2. Upis na visokoškolsku ustanovu u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom u okviru kvote koja je odobrena odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru može da ostvari student koji je položio prijemni ispit.

Posle završenog polaganja prijemnog ispita/ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, kandidati iz tačke 1, koji su položili prijemni ispit/ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje visokoškolska ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru.

Kandidati koji se na ovaj način ne upišu, rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.

Praćenje

Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, ne rangiraju se sa ostalim studentima, već zadržavaju budžetski status ukoliko ostvare 36 ESPB, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Visokoškolska ustanova je dužna da u svom informacionom sistemu vodi evidenciju o studentima koji su na osnovu Programa afirmativne mere upisali prvu godinu studija i ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta.

Studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta ostvaruju i pravo na ishranu u studentskim restoranima i smeštaj u studentskim domovima, u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu i godišnjim konkursom za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata.

Kontakti nadležnih institucija u sastavu visokoškolskih institucija:
Centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 179, 11000, Beograd, telefon 011 33 70 686, (za kandidate koji se prijavljuju za upis visokoškolske ustanove u sastavu Univerziteta u Beogradu)

Centar za informisanje i odnose s javnošću, Info-centar Univerziteta u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad, telefon 021 485-2043,021 485-2048 (za kandidate koji se prijavljuju za upis visokoškolske ustanove u sastavu Univerziteta u Novom Sadu)

Kontakti studentskih organizacija koje zastupaju mlade i studente sa invaliditetom
Udruženje studenata sa hendikepom iz Beograda, Dimitrija Tucovića 49, telefon 011 3910 106
Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac, Svetozara Markovića 7, 34000 Kragujevac, telefon 034 330 547
Niško udruženje studenata sa hendikepom, Branka Miljkovića 1, 18000 Niš, telefon 063/10-55-100


Prilog 2
PROGRAM AFIRMATIVNE MERE UPISA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Upis u prvu godinu studija

1. Kandidati koji žele da u školskoj 2023/2024. godini upišu prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije prilažu visokoškolskoj ustanovi sledeća dokumenta:
– izjavu u pisanoj formi da je pripadnik romske nacionalne manjine (model izjave objavljen na internet stranici visokoškolske ustanove);
– preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (model preporuke objavljen na internet stranici visokoškolske ustanove).

2. Upis na visokoškolsku ustanovu na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u okviru kvote koja je odobrena odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru može da ostvari student koji je položio prijemni ispit.

Posle završenog polaganja prijemnog ispita/ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, kandidati iz tačke 1, koji su položili prijemni ispit/ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje visokoškolska ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.

3. Visokoškolske ustanove su u obavezi da priložena dokumenta koriste samo u ovu svrhu i da ih čuvaju u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Praćenje

Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, ukoliko ostvare 36 ESPB u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, ne rangiraju se sa ostalim studentima, već zadržavaju status studenata koji se finansiraju iz budžeta.

Visokoškolska ustanova je dužna da u svom informacionom sistemu vodi evidenciju o studentima koji su kroz Program afirmativne mere upisali prvu godinu studija i ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta.

Studenti koji su upisani na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta imaju pravo na smeštaj i ishranu u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu i godišnjim konkursom za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata.


Prilog 3
SMERNICE ZA PRILAGOĐAVANJE PRIJEMNOG ISPITA OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE ŽELE DA UPIŠU STUDIJE U OKVIRU PROGRAMA AFIRMATIVNIH MERA UPISA LICA SA INVALIDITETOM

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika, kandidat koji želi da bude upisan na osnovu Programa afirmativnih mere upisa studenata sa invaliditetom, dužan je da obavesti visokoškolsku ustanovu o tome da li su mu potrebna prilagođavanja za polaganje prijemnog ispita i koje vrste prilagođavanja su potrebna, najkasnije 20 dana pre termina određenog za polaganje prijemnog ispita i/ili ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

Visokoškolska ustanova ima obavezu da na osnovu dobijenih informacija, a u skladu sa mogućnostima kojima raspolaže i u meri u kojoj je to moguće, prilagodi polaganje prijemnog ispita i obezbedi posebne uslove, shodno potrebama kandidata.

1. Prilagođavanje prostora i uslova polaganja prijemnog ispita odnosi se na:
– obezbeđivanje pristupačnosti prostora u kojem kandidat polaže prijemni ispit;
– obezbeđivanje posebne prostorije za izradu prijemnog ispita, ukoliko je to kandidatu neophodno;
– određivanje i obezbeđivanje osobe koja će asistirati tokom izrade prijemnog ispita i/ili prisustvo personalnog asistenta, ukoliko je to kandidatu neophodno;
– obezbeđivanje uslova za korišćenje asistivne tehnologije (npr. digitron, lupa, prilagođena tastatura, laptop i sl.) tokom prijemnog ispita, za kandidate koji koriste asistivne tehnologije i
– obezbeđivanje potrebnog vremena za polaganje prijemnog ispita i dinamike polaganja ispita (kandidatu može biti produženo vreme ili raspoređeno na kraće intervale za rad, u dogovoru sa kandidatom, ukoliko je to u interesu kandidata).

2. Prilagođavanje testova i drugog pisanog materijala:
– za kandidate sa smetnjama vida – obezbediti testove na Brajevom pismu ili sa uvećanim formatom slova i slika. (ukoliko su u srednjoj školi osmišljeni i korišćeni neki drugi načini ispitivanja, isti treba da se koriste prilikom prijemnog ispita za tog kandidata, npr. pratilac koji će čitati pitanja ili/i upisivati odgovore);
– za kandidata sa smetnjama sluha – ukoliko je neophodno, obezbediti lice koje će uz upotrebu znakovnog jezika pomoći kandidatu u razumevanju zahteva iz testova ili dodatne instrukcije dati kandidatu u pisanoj formi;
– za kandidate sa smetnjama u kretanju i korišćenju ruku – obezbeđuju se pomoćna sredstva (asistivne tehnologije) ili lice koje će umesto kandidata upisivati odgovore u testove i
– za kandidate sa smetnjama u čitanju i pisanju i razumevanju matematičkih operacija – disgrafija, disleksija i diskalkulija – visokoškolska ustanova obezbeđuje lice koje će kandidatu pomagati u razumevanju teksta i zahteva, kao i u pisanju, tako što će umesto kandidata čitati zadatke ili usmeno date odgovore kandidata upisivati u testove. 

3. Prilagođavanje drugih tipova zadataka
Za izradu zadataka sa praktičnim delom (npr. laboratorijska vežba) treba uraditi neophodna prilagođavanja za kandidata ili obezbediti alternativni način provere znanja.

Vrh strane