Filozofija

STUDIJSKI PROGRAM: FILOZOFIJA
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOZOF

Prijemni ispit se polaže iz dva dela: pismenog i usmenog.

Iz pismenog dela ispita kandidat može osvojiti najviše 25 bodova, a iz usmenog 35 bodova.

Uspeh iz pismenog dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
-  nedovoljan             0 bodova
-  dovoljan                  7 bodova
-  dobar                       11 bodova
-  vrlodobar                19 bodova
-  odličan                    25 bodova

Uspeh iz usmenog dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje:

-  nedovoljan             0 bodova
-  dovoljan                  9 bodova
-  dobar                       17 bodova
-  vrlodobar                27 bodova
-  odličan                    35 bodova

Na prijemnom ispitu se vrši provera znanja iz sledećih oblasti:

Uvod u filozofiju
Ime i pojam filozofije; problem definisanja filozofije; svrha i cilj filozofije; filozofska pitanja i problemi; osnovne filozofske discipline; filozofija i posebne nauke; filozofija i religija; filozofija i umetnost; filozofska terminologija.

Istorija filozofije
Opšte karakteristike helenske predsokratovske filozofije (Milećani, Heraklit, Elejci, Pitagorejci, Epedokle, atomisti, Anaksagora). Sofisti i Sokrat. Platonova filozofija. Aristotelova filozofija. Opšte karakteristike helenističko-rimske filozofije (epikurejstvo, stoicizam, skepticizam i neoplatonizam). Filozofske osnove hrišćanstva. Opšte karakteristike patristike (Avgustova filozofija). Opšte karakteristike sholastike (problemi univerzalija; Teološko-filozofski sistem T. Akvinskog). Temeljne crte renesansne filozofije (filozofija Đ. Bruna). Pitanje o oblikovanju novovekovne filozofije (empirizam i racionalizam). Bekonova filozofija. Hobsova politička filozofija. Empiristička filozofija (Lok, Berkli, Hjum). Racionalistička metafizika (Dekart, Spinoza, Lajbnic). Temeljne značajke filozofije prosvetiteljstva. Temeljne odrednice nemačke klasične filozofije. Kantova filozofija. Fihteova filozofija. Šelingova filozofija. Hegelov filozofski sistem. Filozofsko učenje Karla Marksa.

Osnovne karakteristike i orijentacije savremene filozofije. Filozofija Kejkegora, Šopenhauerova filozofija, Ničeova filozofija, Barksonova filozofija, Pozitivistička filozofija. Osnovne crte pragmatizma. Huserl i fenomenologija. Filozofija egzistencije (Hajdeger, Jaspers i Sartr).

Literatura
V. Korać, B. Pavlović, Istorija filozofije , Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd , 1983.
M. Perović, Istorija filozofije , Katedra za filozofiju Filozofskog fakulteta, Novi Sad, 1997.

 

 

Vrh strane