Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

STUDIJSKI PROGRAM: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGOM STRANOM FILOLOGIJOM
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG

Sve informacije o strukturi studijskog programa nalaze se na stranici Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom.

U prijavi za prijemni ispit treba navesti za koji se modul kandidat prijavljuje:

Engleski jezik i književnost sa francuskom filologijom,
Engleski jezik i književnost sa italijanskom filologijom,
Engleski jezik i književnost sa nemačkom filologijom,
Engleski jezik i književnost sa ruskom filologijom ili
Engleski jezik i književnost sa španskom filologijom.

Prijemni ispit za studijsku grupu Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom (bez obzira na modul) obuhvata proveru znanja iz engleskog jezika i književnosti. Ispit ima pismeni i usmeni deo: pismeni deo ispita traje ukupno 90 minuta, a usmeni deo oko 15 minuta po kandidatu. Na pismenom delu ispita kandidat može da osvoji do 50 bodova, a na usmenom delu ispita do 10 bodova. Školski uspeh nosi maksimalno 40 bodova.

1. Pismeni deo ispita iz engleskog jezika

Na pismenom delu ispita iz engleskog jezika proverava se poznavanje engleske leksike (uključujući i idiomatske izraze) i engleske gramatike (morfologije i sintakse). Na ovom delu ispita postoje pitanja koja podrazumevaju odabiranje tačnog odgovora od nekoliko ponuđenih rešenja, zadaci u kojima treba upisati određenu reč ili izraz u dati tekst, kao i zadaci koji zahtevaju transformaciju rečenične strukture.

Jezički deo testa sastoji se iz tri celine.

Prva celina testira poznavanje vokabulara na osnovu testa višestrukog izbora (pet zadataka) i tvorbe reči u rečenici (pet reči). Ovi zadaci ispituju adekvatnu upotrebu reči u zadatom kontekstu, poznavanje kolokacija, frazalnih glagola i idioma.

Druga celina proverava poznavanje gramatike engleskog jezika. Ona uključuje test višestrukog izbora (sedam rečenica u kojima kandidati treba da odaberu jedini ispravni odgovor) i tri rečenice u kojima se traži transformacija tako da se u potpunosti sačuva značenje zadate rečenice. Znanje koje se ovde testira uključuje upotrebu morfoloških i sintaksičkih struktura, upotrebu vremena, oblika leksičkih i modalnih glagola, članova, itd.

Poslednja celina je test popunjavanja praznina (fill-in ili Cloze test), gde kandidati u tekstu treba da upotrebe adekvatnu reč zaključujući na osnovu smisla teksta. Ovaj zadatak testira produkciju kandidata, budući da uključuje sve nivoe znanja pisanog jezika – leksički, gramatički i pragmatički.

Preporučena literatura:

Hewings, Martin (2005). Advanced Grammar in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press; 2nd edition.
Hlebec, B. (1995), Gramatika engleskog jezika za srednje škole, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Leaney, Cindy (2005). In the Know: Understanding and using idioms (with CD-ROM) Over 800 idioms researched in the Cambridge International Corpus for their frequency, meaning, and use. Cambridge University Press.
Leech, G. (1991), An A-Z English Grammar, Nelson.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2002). English Vocabulary in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2007). English Phrasal Verbs in Use. Cambridge University Press. 
Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford University Press; 3rd edition.
Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar (Textbook, Exercises 1, Exercises 2). Oxford University Press, 3rd edition.
Vince,Michael (2004). Advanced Language Practice with Key.Macmillan ELT; 2nd edition.

NB: U obzir dolaze i druga izdanja navedenih knjiga. Takođe se preporučuju svi udžbenici za srednje škole (gimnazije i srednje stručne škole) koje je odobrilo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

2. Pismeni deo ispita iz oblasti književnosti pisane na engleskom jeziku

Književni deo prijemnog ispita za studije Engleskog jezika i književnosti sa drugom stranom filologijom sastoji se iz pet celina koje ispituju razumevanje teksta, poznavanje istorije i teorije književnosti, kao i opštu kulturu.

Prvi deo se sastoji od jednog pitanja i testira prepoznavanje proznih žanrova poput naučne fantastike, autobiografije, gotskog romana i slično.

Drugi deo čine četiri pitanja usredsređena na razumevanje proznog teksta (razumevanje konkretnih delova teksta, likova i/ili odnosa između njih, tona, atmosfere, okruženja i slično.).

Pet pitanja iz trećeg dela ispituju poznavanje istorije i teorije književnosti (autori i njihova dela, periodi, pokreti, književni termini, stilske figure, književni rodovi i vrste i slično).

Četvrti deo je sličan drugom po tome što testira razumevanje teksta, ali se pet pitanja u ovom delu odnose na pesmu ili deo pesme (prepoznavanje šeme rime, stilskih figura, tona, konkretnih delova/stihova i slično).

U petoj celini ovog dela testa (pet pitanja) ispituje se znanje iz oblasti istorije i kulture anglofonih zemalja i opšta mesta u poznavanju Biblije i/ili mitologije.

Preporučena literatura:

Oxford Companion to English Literature (1985), Oxford: Oxford University Press.
Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. 1986.
Školski rečnik književnih termina. Beograd: BIGZ školstvo. 2012.
Tartalja, Ivo (2003), Teorija književnosti, Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
The Norton Anthology of American Literature.New York: W. W. Norton & Company. 2012.
The Norton Anthology of English Literature. New York:W. W. Norton & Company. 2006.
Velek, Rene i Voren, Ostin.Teorija književnosti. Beograd: Nolit. 1974.
Živković, Dragiša. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika. 1992.
Srednjoškolski udžbenici iz engleskog jezika.

NB: U obzir dolaze i druga izdanja navedenih knjiga kao i druge knjige iz tih oblasti (teorije književnosti, rečnici književnih termina i antologije).

3. Usmeni deo prijemnog ispita 

Usmeni deo prijemnog ispita podrazumeva razgovor (conversation) na engleskom jeziku na zadatu temu prilikom kojeg se proverava sposobnost tečnog usmenog izražavanja, izgovor, upotreba primerenih i raznovrsnih gramatičkih i leksičkih jedinica.

Bodovanje prijemnog ispita

Pismeni i usmeni delovi prijemnog ispita obuhvataju sledeće komponente i na njima se može dobiti sledeći maksimalni broj bodova:

PISMENI ISPIT

rečnik: 10 bodova 
gramatika: 10 bodova 
test popunjavanja: 10 bodova 
engleska književnost: 20 bodova

USMENI ISPIT: 10 bodova

 

Vrh strane