Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ

Пријемни испит за студијску групу Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом обухвата проверу знања из енглеског језика и књижевности и из другог одабраног страног језика (француски, немачки или руски). Испит се одвија у два дана – у једном дану се одржава писмена и усмена провера знања из енглеског језика и књижевности, а другог дана писмена и усмена провера знања из другог одабраног језика.

Пријемни испит укупно носи до 60 бодова, од којих се 30 стиче на испиту из енглеског језика и књижевности, а 30 на испиту из друге одабране филологији (француски, немачки или руски језик и књижевност).

I ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Испит има писмени и усмени део: писмени део испита траје укупно 90 минута, а усмени део око 15 минута по кандидату. На писменом делу испита кандидат може да освоји до 25 бодова, а на усменом делу испита до 5 бодова.

1.  Писмени део испита из енглеског језика
На писменом делу испита из енглеског језика проверава се познавање енглеске лексике (укључујући и идиоматске изразе) и енглеске граматике (морфологије и синтаксе). На овом делу испита постоје питања која подразумевају одабирање тачног одговора од неколико понуђених решења, задаци у којима треба уписати одређену реч или израз у дати текст, као и задаци који захтевају трансформацију реченичне структуре.
Језички део теста састоји се из три целине. Прва целина тестира познавање вокабулара на основу теста вишеструког избора (пет задатака) и творбе речи у реченици (пет речи). Ови задаци испитују адекватну употребу речи у задатом контексту, познавање колокација, фразних глагола и идиома. Друга целина проверава познавање граматике енглеског језика. Она укључује тест вишеструког избора (седам реченица у којима кандидати треба да одаберу једини исправни одговор) и три реченице у којима се тражи трансформација тако да се у потпуности сачува значење задате реченице. Знање које се овде тестира укључује употребу морфолошких и синтаксичких структура, употребу времена, облика лексичких и модалних глагола, чланова, итд. Последња целина јесте тест попуњавања празнина (fill-in или Cloze test), где кандидати у тексту треба да употребе адекватну реч закључујући на основу смисла текста. Овај задатак тестира продукцију кандидата, будући да укључује све нивое знања писаног језика – лексички, граматички и прагматички.
Препоручена литература:
Hewings, Martin (2005). Advanced Grammar in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press; 2nd edition.
Hlebec, B. (1995), Gramatika engleskog jezika za srednje škole, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Leaney, Cindy (2005). In the Know: Understanding and using idioms (with CD-ROM) Over 800 idioms researched in the Cambridge International Corpus for their frequency, meaning, and use. Cambridge University Press.
Leech, G. (1991), An A-Z English Grammar, Nelson.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2002). English Vocabulary in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2007). English Phrasal Verbs in Use. Cambridge University Press. 
Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford University Press; 3rd edition.
Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar (Textbook, Exercises 1, Exercises 2). Oxford University Press, 3rd edition.
Vince,Michael (2004). Advanced Language Practice with Key.Macmillan ELT; 2nd edition.
НБ: У обзир долазе и друга издања наведених књига. Такође се препоручују сви уџбеници за средње школе (гимназије и средње стручне школе) које је одобрило Министарство просвете Републике Србије.

2. Писмени део испита из области књижевности писане на енглеском језику
Књижевни део пријемног испита за студије Енглеског језика и књижевности састоји се из пет целина које испитују разумевање текста, познавање историје и теорије књижевности, као и општу културу. Први део се састоји од једног питања и тестира препознавање прозних жанрова попут научне фантастике, аутобиографије, готског романа и слично, док други чине четири питања усредсређена на разумевање прозног текста (разумевање конкретних делова текста, ликова и/или односа између њих, тона, атмосфере, окружења и слично.). Пет питања из трећег дела испитују познавање историје и теорије књижевности (аутори и њихова дела, периоди, покрети, књижевни термини, стилске фигуре, књижевни родови и врсте и слично) док је четврти део сличан другом по томе што тестира разумевање текста, али се пет питања у овом делу односе на песму или део песме (препознавање шеме риме, стилских фигура, тона, конкретних делова/стихова и слично). Пет питања у петој целини овог дела теста испитује знање из области историје и културе англофоних земаља и општа места у познавању Библије и/или митологије.
Препоручена литература:
Oxford Companion to English Literature (1985), Oxford: Oxford University Press.
Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. 1986.
Školski rečnik književnih termina. Beograd: BIGZ školstvo. 2012.
Tartalja, Ivo (2003), Teorija književnosti, Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
The Norton Anthology of American Literature.New York: W. W. Norton & Company. 2012.
The Norton Anthology of English Literature. New York:W. W. Norton & Company. 2006.
Velek, Rene i Voren, Ostin.Teorija književnosti. Beograd: Nolit. 1974.
Živković, Dragiša. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika. 1992.
Средњошколски уџбеници из енглеског језика.
НБ: У обзир долазе и друга издања наведених књига као и друге књиге из тих области (теорије књижевности, речници књижевних термина и антологије).

3. Усмени део пријемног испита 
Усмени део пријемног испита подразумева разговор (conversation) на енглеском језику на задату тему приликом којег се проверава способност течног усменог изражавања, изговор, употреба примерених и разноврсних граматичких и лексичких јединица.

Компоненте пријемног испита
Писмени и усмени делови пријемног испита обухватају следеће компоненте и на њима се може добити следећи максимални број бодова:
ПИСМЕНИ ИСПИТ
речник: 5 бодова 
граматика: 5 бодова 
тест попуњавања: 5 бодова 
енглеска књижевност: 10 бодова
УСМЕНИ ИСПИТ: 5 бодова

II ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Пријемни испит састоји се из два дела: писменог и усменог.
Из писменог дела испита кандидат може освојити највише 12,5 бодова, а из усменог 17,5 бодова.
Писмени део полаже се у облику теста.
Успех из  писменог  дела испита оцењује се, односно бодује са:
недовоЉан –  0 бодова
довоЉан – 3,5 бодова
добар – 5,5 бодова
врло добар – 9,5 бодова
одличан – 12,5 бодова

Усмени део представља проверу способности изражавања и комуникације на француском језику.
Испит чини градиво по наставном плану и програму за гимназију општег смера.

Успех из  усменог  дела испита оцењује се, односно бодује са:
недовољан – 0 бодова
довољан – 4,5 бодова
добар – 8,5 бодова
врло добар – 13,5 бодова
одличан – 17,5 бодова

Граматичке категорије
◦ члан (одређени, неодређени, партитивни, сажети)
◦ именице (врсте, род, број)
◦ заменице (личне, показне, присвојне, неодређене, релативне)
◦ придеви (описни, показни, присвојни, неодрђени; поређење придева)
◦ прилози (облици, употреба и поређење)
◦ глаголи (облици и употреба)
◦ француска реченица (директни/индиректни говор, слагање времена, основни типови кондиционалних реченица).

Језичка компетенција
◦ разумевање прочитаног текста
◦ значење речи у реченици и ширем контексту
◦ способност самосталног изражавања.

Литература за пријемни испит:

 1. Уџбеници француског језика из Регистра одобрених уџбеника Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – Каталога уџбеника за гимназије и средње стручне школе.
 2. Драшковић, В. Граматика француског језика: за основну школу. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства; Нови Сад: Завод за издавање уџбеника (било које од објављених 15 издања, последње је објављено 2008. године).

Допунска литература:

 1. Bady, J. et al. (2010). Grammaire. 350 exercices. Niveau débutant. Collection Exerçons-nous. Paris : Hachette FLE.
 2. Delatour, Y. et al. (2004). Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris : Hachette FLE.
 3. Delatour, Y. et al. (2011). Grammaire. 350 exercices. Niveau moyen. Collection Exerçons-nous. Paris : Hachette FLE.
 4. Grégoire, M. (2018). Grammaire progressive du français. Niveau débutant (A1). Paris : CLE International.
 5. Grégoire, M. et Thiévenaz, O. (2017). Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire (A2/B1). Paris : CLE International.
 6. Papić, M. Gramatika francuskog jezika: strukturalna morfosintaksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika (bilo koje od objavljenih 5 izdanja, poslednje je objavljeno 1999. godine).

Речници (избор):

 1. Jovanović, S. A. i dr. (2019). Francusko-srpski rečnik. [Redaktori: S. Marjanović i J. Mijatović]. Beograd: Službeni glasnik [Drugo prerađeno i dopunjeno izdanje].
 2. Jovanović, S. A. i dr. (1993). Savremeni srpskohrvatski-francuski rečnik. Beograd: Prosveta.
 3. Larousse – Dictionnaire de français, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue.
 4. Larousse – Dictionnaires bilingues, https://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues.
 5. Le Robert – Dico en ligne, https://dictionnaire.lerobert.com/.

III НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Садржај и начин полагања пријемног испита 
Пријемни испит се састоји из писменог и усменог дела.
Вредновање пријемног испита
Писмени део испита укупно носи 22,5 поена и то распоређено на следећи начин:

 • провера знања из граматике (морфосинтаксички тест) – 20 поена
 • теорија књижевности – 2,5 поена

Усмени део испита укупно носи 7,5 поена и то распоређено на следећи начин:

 • читање – 2,5 поена
 • превод или препричавање – 2,5 поена
 • конверзација – 2,5 поена

САДРЖАЈ ПИСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
Граматика
Морфологија
Глаголи према њиховој форми – јаки, слаби, неправилни, са одвојивим и неодвојивим префиксом, повратни, помоћни глаголи и модални. Место глагола у реченици. Глаголска времена. Облици и употреба партиципа. Заповедни начин. Коњунктив. Конструкција инфинитива + зу, трансформација актива у пасив, рекција и глагола, падешки систем. 
Род, број и промена именица, члан, падежи са предлозима. Рекција именица. Предикативна и атрибутска употреба придева, компарација придева, рекција придева, придевска деклинација. Промена и употреба упитних, односних и присвојних заменица, облик за исказивање поштовања, неодређене заменице. Предлози. Основни и редни бројеви, уобичајене фразе друштвеног опхођења: одбијање позива, изражавање жаљења, негодовања, радости.
Синтакса
Основне реченичне структуре. Врсте реченица. Место глагола у реченици и реченични оквир. Безличне реченице. Слободне ознаке за време, место, узрок, начин. Негација. Независно-сложене реченице са везницима и без везника. Зависно-сложене реченице: субјекатске, атрибутске, објекатске. Адвербијалне реченице: темпоралне, узрочне, финалне, модалне, компаративне, кондиционалне, консекутивне и каузалне. 
Теорија књижевности
Књижевни родови и врсте. Строфа, стих и рима. Стилске фигуре.

САДРЖАЈ УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
Читање наглас, препричавање/ превођење текста на немачком језику. Конверзација на немачком језику на теме из свакодневног живота и давање личних података: 
- представљање, породица, пријатељи, љубимци, родно место, школовање
- хоби, музика, књиге и филмови
- празници, свечаности
- биоскоп, позориште, музеј
- спортови, путовања
- саобраћај, медији и савремена средства комуникације.

Литература: 
Уџбеници прописани за последња два разреда гимназије по важећем наставном плану и програму општег или друштвено-језичког смера. 

Николина Зобеница и др. Приручник за припремну наставу за пријемни испит из Немачког језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет, 2018.
Јован Ђукановић; Оливера Дурбаба: Граматика немачког језика за средње школе. Београд: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, 2008. 
Драгиша Живковић: Теорија књижевности са теоријом писмености за средње школе. Београд: Драганић, 2001.
Иво Тартаља: Теорија књижевности. Београд: Завод за уџбенике, 2008.  

Додатне информације: 
Одсек за германистику сваке године организује ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ за пријемни испит из Немачког језика и књижевности. Припремна настава се састоји из следећих делова: морфологија (16 часова), конверзација и превођење (8 часова) и теорија књижевности (6 часова).  Настава се одржава од априла до јуна, суботом према унапред утврђеном распореду и према важећем ценовнику.
Поред тога, Одсек за геманистику ради информисања заинтересованих кандидата о студијском програму Немачког језика и књижевности сваке године организује и ДАНЕ ОТВОРЕНИХ ВРАТА.   

IV РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Класификациони испит састоји се из два дела: писменог и усменог.

Писмени део  испита:
1. Тест из граматике руског језика,
2. Тест из опште културе.

Усмени део испита:
Провера познавања граматичких и књижевнотеоријских појмова; процена афинитета кандидата и мотивације за студије руског језика и књижевности.
На усменом делу испита кандидат чита краћи текст на руском језику, преводи га на српски и врши граматичку анализу. Након тога одговара на српском на питања из области књижевности (теорија књижевности и дела руских писаца предвиђена програмом за гимназије општег смера).
Из усменог дела испита може се освојити највише 15 бодова. Максималан број бодова из граматике руског или српског језика је 10, а из теста опште културе 5 бодова.
Успех из писменог дела испита (језички тест) се оцењује на следећи начин:
Резултат на тесту
0-50%  - 0 бодова
51-61% - 2,5 бода
62-74% - 4,5 бода
75-87% - 7,5 бодова
88-100% - 10 бодова
Сваки тачан одговор на тесту опште културе доноси 0,5 бодова.

Успех из усменог дела испита оцењује се на следећи начин:
Недовољан – 0 бодова
Довољан – 4 бода
Добар – 7,5 бодова
Врлодобар – 12,5 бодоваа
Одличан – 15 бодова

За припрему  класификационог испита препоручују се следећи уџбеници и приручници:
Важећи уџбеници и  граматике руског језика за средње школе.
Важећи уџбеници и  граматике српског језика за средње школе.
Драгиша Живковић. Теорија књижевности са теоријом писмености за средње школе. Београд: Научна књига.
ЉиЉана Николић и БосиЉка Милић. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  I, II, III i  IV разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства / Нови Сад: Завод за издавање уџбеника.
Јован Деретић и Марија Митровић. Историја југословенске књижевности за I и II  разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Књижевна дела руских писаца предвиђена програмом за гимназије (општи смер)  обавезна су лектира за класификациони испит:
А. П. Чехов - Туга, Ујка Вања
А. С. Пушкин - Цигани
А С. Пушкин - Евгеније Оњегин
Н. В. ГогоЉ - Ревизор
Л. Н. Толстој -  Ана Карењина или Рат и мир
В. В. Мајаковски - Облак у панталонама
А. А. Блок - Дванаесторица, изабране песме
Ф. М. Достојевски - Злочин и казна или Браћа Карамазови
М. А. Булгаков - Мајстор и Маргарита
Изабране песме С. А. Јесењина, Б. Л. Пастернака, А. А. Ахматове, М. И. Цветајеве.

Врх стране