Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ

Све информације о структури студијског програма налазе се на страници Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом.

У пријави за пријемни испит треба навести за који се модул кандидат пријављује:

Енглески језик и књижевност са француском филологијом,
Енглески језик и књижевност са италијанском филологијом,
Енглески језик и књижевност са немачком филологијом,
Енглески језик и књижевност са руском филологијом или
Енглески језик и књижевност са шпанском филологијом.

Пријемни испит за студијску групу Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом (без обзира на модул) обухвата проверу знања из енглеског језика и књижевности. Испит има писмени и усмени део: писмени део испита траје укупно 90 минута, а усмени део око 15 минута по кандидату. На писменом делу испита кандидат може да освоји до 50 бодова, а на усменом делу испита до 10 бодова. Школски успех носи максимално 40 бодова.

1. Писмени део испита из енглеског језика

На писменом делу испита из енглеског језика проверава се познавање енглеске лексике (укључујући и идиоматске изразе) и енглеске граматике (морфологије и синтаксе). На овом делу испита постоје питања која подразумевају одабирање тачног одговора од неколико понуђених решења, задаци у којима треба уписати одређену реч или израз у дати текст, као и задаци који захтевају трансформацију реченичне структуре.

Језички део теста састоји се из три целине.

Прва целина тестира познавање вокабулара на основу теста вишеструког избора (пет задатака) и творбе речи у реченици (пет речи). Ови задаци испитују адекватну употребу речи у задатом контексту, познавање колокација, фразалних глагола и идиома.

Друга целина проверава познавање граматике енглеског језика. Она укључује тест вишеструког избора (седам реченица у којима кандидати треба да одаберу једини исправни одговор) и три реченице у којима се тражи трансформација тако да се у потпуности сачува значење задате реченице. Знање које се овде тестира укључује употребу морфолошких и синтаксичких структура, употребу времена, облика лексичких и модалних глагола, чланова, итд.

Последња целина је тест попуњавања празнина (fill-in или Cloze test), где кандидати у тексту треба да употребе адекватну реч закључујући на основу смисла текста. Овај задатак тестира продукцију кандидата, будући да укључује све нивое знања писаног језика – лексички, граматички и прагматички.

Препоручена литература:

Hewings, Martin (2005). Advanced Grammar in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press; 2nd edition.
Hlebec, B. (1995), Gramatika engleskog jezika za srednje škole, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Leaney, Cindy (2005). In the Know: Understanding and using idioms (with CD-ROM) Over 800 idioms researched in the Cambridge International Corpus for their frequency, meaning, and use. Cambridge University Press.
Leech, G. (1991), An A-Z English Grammar, Nelson.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2002). English Vocabulary in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2007). English Phrasal Verbs in Use. Cambridge University Press. 
Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford University Press; 3rd edition.
Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar (Textbook, Exercises 1, Exercises 2). Oxford University Press, 3rd edition.
Vince,Michael (2004). Advanced Language Practice with Key.Macmillan ELT; 2nd edition.

НБ: У обзир долазе и друга издања наведених књига. Такође се препоручују сви уџбеници за средње школе (гимназије и средње стручне школе) које је одобрило Министарство просвете Републике Србије.

2. Писмени део испита из области књижевности писане на енглеском језику

Књижевни део пријемног испита за студије Енглеског језика и књижевности са другом страном филологијом састоји се из пет целина које испитују разумевање текста, познавање историје и теорије књижевности, као и општу културу.

Први део се састоји од једног питања и тестира препознавање прозних жанрова попут научне фантастике, аутобиографије, готског романа и слично.

Други део чине четири питања усредсређена на разумевање прозног текста (разумевање конкретних делова текста, ликова и/или односа између њих, тона, атмосфере, окружења и слично.).

Пет питања из трећег дела испитују познавање историје и теорије књижевности (аутори и њихова дела, периоди, покрети, књижевни термини, стилске фигуре, књижевни родови и врсте и слично).

Четврти део је сличан другом по томе што тестира разумевање текста, али се пет питања у овом делу односе на песму или део песме (препознавање шеме риме, стилских фигура, тона, конкретних делова/стихова и слично).

У петој целини овог дела теста (пет питања) испитује се знање из области историје и културе англофоних земаља и општа места у познавању Библије и/или митологије.

Препоручена литература:

Oxford Companion to English Literature (1985), Oxford: Oxford University Press.
Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. 1986.
Školski rečnik književnih termina. Beograd: BIGZ školstvo. 2012.
Tartalja, Ivo (2003), Teorija književnosti, Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
The Norton Anthology of American Literature.New York: W. W. Norton & Company. 2012.
The Norton Anthology of English Literature. New York:W. W. Norton & Company. 2006.
Velek, Rene i Voren, Ostin.Teorija književnosti. Beograd: Nolit. 1974.
Živković, Dragiša. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika. 1992.
Средњошколски уџбеници из енглеског језика.

НБ: У обзир долазе и друга издања наведених књига као и друге књиге из тих области (теорије књижевности, речници књижевних термина и антологије).

3. Усмени део пријемног испита 

Усмени део пријемног испита подразумева разговор (conversation) на енглеском језику на задату тему приликом којег се проверава способност течног усменог изражавања, изговор, употреба примерених и разноврсних граматичких и лексичких јединица.

Бодовање пријемног испита

Писмени и усмени делови пријемног испита обухватају следеће компоненте и на њима се може добити следећи максимални број бодова:

ПИСМЕНИ ИСПИТ

речник: 10 бодова 
граматика: 10 бодова 
тест попуњавања: 10 бодова 
енглеска књижевност: 20 бодова

УСМЕНИ ИСПИТ: 10 бодова

 

Врх стране