Конкурс

Конкурс за упис студената на докторске студије
у школској 20
23/2024. години

Конкурс ДС 2023/24. (пдф)

Телефон: +381 21 450 690
Студентска служба: +381 21 485 3976 и +381 21 450 628
Жиро рачун: 840-1712666-26
E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs, dekanat@ff.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.ff.uns.ac.rs

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

1. Број слободних места за упис студената

На факултет се може уписати укупно 65 студената, и то:
- 3 буџетских студената
- 62 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

2. Услови конкурисања:

Докторске студије трају најмање три године (180 ЕСПБ бодова) у складу са акредитованим студијским програмима уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама.

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

1. завршене одговарујуће основне и одговарујуће мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских и дипломи мастер академских студија,

2.  академски назив магистра наука, ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом,

3. завршене одговарајуће основне студије - уписани на студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању.

Изузетно, у прву годину докторских студија може се уписати и лице које има завршене одговарајуће основне и мастер академске студије, утврђене студијским програмом докторских студија, са најмање 300 ЕСПБ бодова, али нема просечну оцену 8, ако има најмање 5 научних радова, објављених у референтним часописима од националног или међународног значаја, са рецензијама.

ПОСЕБАН УСЛОВ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ:

Очекује се да студенти ДС активно владају барем једним страним језиком (говоре, пишу, читају – ниво Б2), а барем једним страним језиком – пасивно (ниво Б1).

Обавезна провера знања првог страног језика (за ниво Б2) обављала би се до краја првог семестра и студент који не испуњава захтеве предвиђеног нивоа знања, мора поново полагати проверу знања тог језика до краја 2. године. Провера знања другог страног на нивоу Б1 обављаће се у 5. семестру а најкасније до краја 6. семестра ДС.

Студенти који су завршили студије стране филологије не подлежу обавези провере страног језика чије студије уписују, али подлежу провери знања другог страног језика за ниво Б1.

Провера знања страног језика вршиће се у Центру за језике Филозофског факултета, о чему ће кандидати бити обавештени приликом уписа. Трошкови провере знања страног језика су у складу са ценовником Филозофског факултета.

Провера знања страног језика вршиће се за све студенте докторских студија ИЗУЗЕВ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОСЕДУЈУ НЕКИ ОД МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИХ СЕРТИФИКАТА.

3. Конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата: 16. и 17. октобар 2023. године (пријава се затвара 17. октобра у 13:00 часова)
 • 19. октобар 2023. – интервју са кандидатима
 • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније  20. октобра 2023. (до 15:00 часова)
 • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу 23. октобар 2023. године (од 10:00 до 12:00 часова)
 • објављивање коначне ранг листе: 24. октобар 2023. године (до 15:00 часова)
 • упис примљених кандидата:  25. октобар 2023. године (од 9:00 до 13:00 часова)

4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

Пријаву можете извршити преко онлајн апликације линк

- Конкурсни лист (није потребан уколико пријаву подносите онлајн, апликација за онлајн пријаву истакнута је на званичној страници Факултета)
- Диплому са основних академских студија (фотокопију, оригинал на увид) са додатком дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама (фотокопија, оригинал на увид) и оригинал уверење о положеним испитима на основним академским студијама
- Диплому са додатком дипломе о завршеним мастер академским студијама (фотокопију, оригинал на увид) или уверење о завршеним мастер академским студијама(фотокопију, оригинал на увид) и оригинал уверење о положеним испитима на мастер академским студијама
- Диплому магистра (фотокопију, оригинал на увид)
- Уверење о положеним испитима на претходно завршеним магистарским студијама (оригинал)
- Потврда о току студија (ова потврда се подноси ради рачунања дужине трајања студија за студенте који су током студија имали статус мировања-оригинал)
- Фотокопија личне карте, у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту (оригинал на увид)
- Кратка биобиблиографија са акцентом на стручни и научни рад
- Обавезно приложити објављене радове у штампаном облику
- Објављене радове прикачити у електронској форми уколико конкуришете онлајн
- Доказ о уплати накнаде на пријаву на конкурс (20.000,00 динара)

- Документација коју прилажу кандидати који конкуришу на студијски програм Психологија налази се на следећем линку

4а. Документација која се подноси приликом уписа:

Кандидати који су остварили право на упис, поред поднетих фотокопија докумената подносе:

 • два обрасца ШВ-20 и
 • индекс (купују се у скриптарници факултета уз уплатницу)
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената (20.000,00 динара)
 • доказ о уплати накнаде трошкова школарине за самофинансирајуће студенте.

Све уплате се врше на исти жиро-рачун факултета жиро-рачун факултета

НАПОМЕНА: Као доказ о познавању страног језика узеће се у обзир приликом одлучивања само међународно признати сертификати.

НАПОМЕНА:
Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

 • 1. рата приликом уписа године
 • 2. рата до 10. јануара
 • 3. рата до 10. марта
 • 4. рата приликом овере летњег семестра

5. Новчане накнаде:

 • пријава на конкурс: 20.000, 00 динара
 • за упис и премију за колективно осигурање студената: 20.000, 00 динара
 • прва рата за упис самофинансирајућих студената

6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Упис кандидата спроводи се на основу конкурса и ранг-листе примљених кандидата.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се у складу са ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ КАНДИДАТА на студијске програме које реализује Филозофски факултет, Правилником о докторским студијама и стицању научног назива доктора наука Филозофског факултета у Новом Саду и акредитованим студијским програмом.

Услови уписа на докторске студије објављени су у информатору.

Напомена: На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

Кандидат може поднети приговор на регуларност Конкурсом утврђеног поступка пријемног испита, или на своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији за пријемни испит, на чији предлог декан, у року од 24 сата од пријема приговора, доноси решење.

8. Упис страних држављана:

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под условима који су регулисани општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билателарним споразумом Универзитета није другачије одређено.

Страни држављанин може се уписати на студијски програм ако, у складу са Статутом Универзитета, пружи доказ о познавању српског језика односно о познавању језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним мастер академским студијама или диплому магистра.

Уколико се не заврши поступак нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току. Уколико кандидат оствари право уписа а нострификација није завршена, може се условно уписати уз обавезу достављања решења о нострификацији до почетка наставе.

Студенти из Републике Српске конкуришу без нострификације.

Пре уписа кандидат – страни држављанин дужан је да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

Проверу знања српског језика на Факултету обавља Центар за српски језик као страни

- Издавање потврде о знању српског језика студентима из бивших југословенских република (Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора) износи 2.500,00 динара.

- Провера знања српског језика са потврдом 9.000,00 динара.

9. Напомена:

Додатне информације у вези са конкурисањем и начином студирања на докторским студијама могу се добити на следеће бројеве телефона:

РЕФЕРЕНТ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

485-3974

ШЕФ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

485-3976

ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК КАО СТРАНИ

459-626

ЦЕНТАР ЗА ЈЕЗИКЕ

450-289

 ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

 

Врх стране