Журналистика

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЖУРНАЛИСТИКА
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ НОВИНАР

Пријемни испит полаже се из два дела:

1) писмени тест из опште културе (време предвиђено за писање теста 90 минута)
2) пауза од 30 минута и
3) тест из матерњег језика и књижевности (време предвиђено за писање теста 90 минута)

Максималан број бодова на пријемном испиту је 100.
Четрдесет бодова (40) максимално кандидат може да има на основу успеха у средњој школи.
Укупан број бодова освојен на тестовима може бити шездесет (60):

1) Тест опште културе
-  максималан број бодова може бити тридесет шест (36)
-  тест садржи:

а) 6 питања из социологије,
б) 30 питања из опште информисаности

Тест може да се полаже на матерњем језику (српски, мађарски, словачки, русински, румунски).

2)  Тест из матерњег језика и књижевности
-  максималан број бодова  може бити  двадесет четири (24)
- тест садржи:

а) 16 питања из матерњег језика и
б) 8 питања из књижевности.

Оба теста могу да се полажу на матерњем језику (српски, мађарски, словачки, русински, румунски).

Пример теста за упис на ОАС Журналистика

II Припрема за пријемни испит

Одсек за медијске студије не организује припремну наставу.

Сваке године одсек организује Отворена врата, консултативне разговоре са заинтересованима за упис. Термини одржавања Отворених врата буду објављени на сајту Филозофског факултета.

Литература препоручена кандидатима за припрему за пријемни испит на Журналистици:

1. Тест из матерњег језика и књижевности обухвата питања из средњошколског градива (гимназија).

Српски језик и књижевност
- Правопис српског језика. Матица српска, Нови Сад, 2010.
- Станојчић, Живојин - Љубомир Поповић, Граматика српског језика - Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011.
- Живковић, Драгиша, Теорија књижевности (сва издања)
- Деретић, Јован, Кратка историја српске књижевности, БИГЗ, Београд (сва издања).
- Деретић, Јован - Митровић, Марија Историја југословенске књижевности за I, за II разред средње школе (сва издања).

Мађарски језик и књижевност
Bosnyák István–Thomka Beáta, Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák I. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013.
Gerold László–Bori Imre, Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013.
Bori Imre, Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák III. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013.
Szeli István, Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2008.
Bori Imre–Gerold László.  Az irodalom története a középiskolák I. és II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2008.
Bori Imre, Az irodalom története a középiskolák III. és IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1997.
Papp György–Pató Imre–Vajda József, Magyar nyelv és a kifejezőkészség fejlesztése a középiskolák I–IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013.

Румунски језик и књижевност
- Magda, Ileana (1989). Limba română şi cultura exprimării : manual pentru clasele I-IV ale şcolii medii, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
- Popescu, Ştefania (1983). Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii , Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.
- Coteanu, Ion (1977). Gramatica de bază a limbii române , Editura Junimea, Iaşi.
- Flora, Radu (1971). Literatura română din Voivodina: panorama unui sfert de veac , Libertatea, Panciova.
- Flora¸ Radu (1976). Rumunska knji ževnost u Vojvodini, Matica srpska, Novi Sad.

Русински језик и књижевност
- Ramač, Ю. (2002). Ґramatika ruskogo яzika za I,II,III u IV klasu ґimnaziї. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.
- Tamaš, Ю. (1997). Istoriя ruskeй literaturi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.

Словачки језик и књижевност
- Myjavcová, Mária (2005).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Myjavcová, Mária (2006).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 2. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Myjavcová, Mária (2009).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 3. a 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd
- Valihora, Jozef (2009).  Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd
- Kmeť, Ján (1999).  Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre druhý ročník strednej školy, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Boldocký, Samuel (1999).  Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre tretí ročník stredných škôl, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Harpáň, Michal (2006).  Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd

2. Тест из опште културе обухвата питања из општег смера гимназије за Социологију, као и питања у домену опште информисаности.

Препоручени уџбеници:
Социологија за 3. разред средњих стручних школа и 4. разред гимназије (2011), уредник Димитрије Димитријевић, Завод за уџбенике, Београд

Желимо вам успех на пријемном испиту.
Одсек за медијске студије

 

Врх стране