Културологија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: КУЛТУРОЛОГИЈА
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ КУЛТУРОЛОГ


Основне академске студије Kултурологије нуде модерно образовање за интеркултурно комуницирање, интердисциплинарну анализу феномена културе и управљање политикама и пројектима у области културе. Програм је конципиран имајући на уму особености Републике Србије као мултинационалне културне средине, као и све израженије потребе за интеркултурном прекограничном сарадњом и даљим европским интеграцијама.

Културологија је иновативно и интердисциплинарно поље које изучава начине на које култура обликује и преобликује људско искуство, свакодневни живот, и друштвене односе. У питању је теоријска и практична дисциплина која детаљно проучава све аспекте културе: високу, масовну и популарну, традиционалну и савремену, већинску и мањинску, језичку, визуелну, музичку, медијску, дигиталну културу. Иако је студирање културологије светска пракса већ деценијама, у Србији је врло мало акредитованих програма, посебно на нивоу основних студија.

 На основним студијама Културологије на Филозофском факултету интегрално се стичу знања из матерњег и три страна језика, историје, културе и уметности европске цивилизације, анализирају се културне везе и сусрети култура. Стичу се знања и вештине превођења, критичког размишљања, управљања пројектима и спровођења квалитативних и квантитативних истраживања.

Студијски програм је конципиран тако да обухвата предмете из области лингвистике, књижевности, социологије, историје, филозофије, психологије, педагогије и комуникологије који изучавају поље културологије и тиме оспособљавају студенте за креативан и практичан приступ феноменима културе, успешно и продуктивно културно посредовање, као и активност и деловање у домену културне политике. Студије трају четири године а структуру студијског програма коју чине обавезни и бројни изборни предмети можете погледати овде.

ГДЕ МОЖЕ ДА РАДИ ДИПЛОМИРАНИ КУЛТУРОЛОГ?
Студенти који заврше основне академске студије Културологије оспособљени су за обављање послова интеркултурног посредника, учесника у домаћим међународним и прекограничним пројектима и културним догађајима, за рад у јавним, приватним и невладиним организацијама, у установама културе и туризма.

Културолози су подједнако потребни заводима и институтима који проучавају културу у њеним различитим манифестацијама, музејима, галеријама и културним центрима, као и фондацијама, фестивалима и сајмовима. Програм основних студија Културологије оспособљава студенте да у овим организацијама воде комуникацију са страним партнерима, учествују у организацији догађаја, планирају и спроводе пројекте или спроводе потребна истраживања.

КАДА СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ?
Кoнкурс се расписује у мају месецу. Детаљи (термини за пријављивање, као и информације у вези са полагањем пријемног испита и др.) објављују се на сајту Филозофског факултета - http://www.ff.uns.ac.rs.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ОД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА?
Датум подношења документације биће објављен на сајту Филозофског факултета.

Приликом пријављивања, доносе се следећа документа:
- приjaвни лист (купуje се у скриптaрници Фaкултeтa);
- oригинaл и фoтoкoпиje свих свeдoчaнстaвa из срeдњe шкoлe (фoтoкoпиje се не морају оверавати);
- oригинaл и фoтoкoпиjа диплoмe o пoлoжeнoм зaвршнoм, oдносно мaтурскoм испиту;
- личнa кaртa и фoтoкoпиja личнe кaртe, у случajу да је лична кaрта са чипом – нeoпхoднo je дoнeти и oчитaну личну кaрту;
- oригинaлнa уплaтницa кao дoкaз o плaћeнoj нaкнaди зa пoлaгaњe приjeмнoг испитa (упутствo o тoмe кaкo трeбa пoпунити уплaтницу нaлази се на сајту Филозофског факултета);
- доказ о освојеном првом, другом или трећем месту на републичком или међународном такмичењу из предмета Српски језик и књижевност.

КАДА ЈЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ?
Тачан датум и време одржавања пријемног испита и распоред полагања пријављених кандидата биће објављен на сајту Филозофског факултета.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит полаже се из два дела:

1) тест из матерњег језика и књижевности;
2) тест опште информисаности.

Оба теста могу да се полажу на матерњем језику (српски, мађарски, словачки, русински, румунски).

Рангирање кандидата се врши на основу просечне оцене остварене након сва четири разреда средње школе (до 40 бодова) и успеха на пријемном испиту (до 60 бодова). Пријемним испитом, који обухвата тест знања из матерњег језика и књижевности и тест опште информисаности проверавају се знања и способности кандидата. Максималан број бодова на пријемном испиту је 100.

1) Тест из матерњег језика и књижевности (српског, мађарског, словачког, русинског или румунског језика и књижевности) - максималан број бодова је четрдесет пет (45)

Тест садржи:
а) 20 питања из матерњег језика;
б) 25 питања из књижевности.
2)  Тест опште информисаности - максималан број бодова је петнаест (15)

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ
Филозофски факултет не организује посебну припрему за полагање пријемног испита за упис основних студија Културологије. Сваки од кандидата се самостално припрема за пријемни испит тако што обнавља средњошколско градиво из матерњег језика и књижевности.

У наставку је наведена препоручена литература за полагање теста из матерњег језика и књижевности (српски, мађарски, словачки, русински, румунски).

1. Тест из матерњег језика и књижевности - наставни садржаји се обнављају из следећих уџбеника:

Матерњи језик и књижевност

Литература и уџбеници за припрему теста знања

Српски језик и књижевност

 • Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2010.
 • Станојчић, Живојин и ЉубомирПоповић, Граматика српског језика – Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд,2011.
 • Живковић, Драгиша, Теорија књижевности (сва издања).
 • Деретић, Јован, Кратка историја српске књижевности (сва издања).
 • Деретић, Јован и Марија Митровић, Историја југословенске књижевности за I/ II разред средње школе (сва издања).

Мађарски језик и књижевност

 

 • Bosnyák István – Thomka Beáta (2013). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák I. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
 • Gerold László – Bori Imre (2013). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
 • Bori Imre (2013).Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák III. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013
 • Szeli István (2008). Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
 • Bori Imre – Gerold László(2008).Az irodalom története a középiskolák I. és II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.
 • Bori Imre (1997). Az irodalom története a középiskolák III. és IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád.
 • Papp György – Pató Imre – Vajda József (2013). Magyar nyelv és a kifejezőkészség fejlesztése a középiskolák I–IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád.

Русински језик и књижевност

 • Ramač, Ю. (2002). Ґramatika ruskogo яzika za I,II,III u IV klasu ґimnaziї. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.
 • Tamaš, Ю. (1997). Istoriя ruskeй literaturi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.

Румунски језик и књижевност

 

 • Magda, Ileana (1989). Limba română şi cultura exprimării : manual pentru clasele I-IV ale şcolii medii, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
 • Popescu, Ştefania (1983). Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.
 • Coteanu, Ion (1977). Gramatica de bază a limbii române , Editura Junimea, Iaşi.
 • Flora, Radu (1971). Literatura română din Voivodina: panorama unui sfert de veac, Libertatea, Panciova.
 • Flora¸ Radu (1976). Rumunska književnost u Vojvodini, Matica srpska, Novi Sad.

Словачки језик и књижевност

 

 • Myjavcová, Mária (2005).Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
 • Myjavcová, Mária (2006).Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 2. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
 • Myjavcová, Mária (2009).Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 3. a 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.
 • Valihora, Jozef (2009).Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd.
 • Kmeť, Ján (1999).Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre druhý ročník strednej školy, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
 • Boldocký, Samuel (1999).Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre tretí ročník stredných škôl, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

2. Тест опште информисаности
За припрему овог теста не постоји посебна литература. Њиме се тестира знање из свих претходних нивоа школовања које спада у општу културу, као и упознатост са важнијим актуелним дешавањима.

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Резултати пријемног испита се објављују на сајту Филозофског факултета. Прво се објављују прелиминарне листе. После објављивања прелиминарних листа, кандидати могу прегледати своје тестове. На крају се објављују коначне листе.

После објављивања коначних листи, кандидати се уписују на Филозофски факултет и добијају индекс. Важно је да се редовно прати сајт Филозофског факултета како би се кандидати на време уписали.

Кандидати који положе пријемни испит имају право да се, након завршетка првог уписног рока, упишу на други акредитовани студијски програм, у складу са Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

ПРИМЕРИ ТЕСТОВА (пдф)

КОРИСНЕ ВЕБ АДРЕСЕ
•    Структура програма основних студија Културологија: https://bit.ly/3jxK7iz

•    Основне информације о упису на Факултет:
http://www.ff.uns.ac.rs/upis-na-studije#osnovne-studije
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/upis-na-studije/osnovne-studije/informator

•    Информације за припрему пријемног испита
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/upis-na-studije/osnovne-studije/informator/kulturologija

•    Када се подносе документе и када се полаже пријемни испит
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/upis-na-studije/osnovne-studije/prvi-konkursni-rok

За све додатне информације контактирајте нас имејлом: kulturologija@ff.uns.ac.rs

ИНФОРМАТОР (пдф)

Жељко Милановић
Јелена Клеут
Биљана Лунгулов

 

 

Врх стране