Seminarska biblioteka Odseka za anglistiku

Seminarska biblioteka Odseka za anglistiku predstavlja bibliotečko-informacionu podršku za odvijanje nastave i naučnoistraživačkog rada u oblasti anglistike i obrazovanju studenata na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta.

Poseduje publikacije iz engleske i američke književnosti i engleskog jezika. Fond monografskih publikacija broji preko 20.000  jedinica, a fond serijskih 110 naslova. Fondovi sadrže istaknute naučne monografije, rečnike, leksikone, enciklopedije, sabrana dela, pojedinačna izdanja, udžbenike, magistarske i masterske  radove i periodiku na engleskom jeziku i drugim jezicima. Formirano je nekoliko specijalnih zbirki koje prate nastavni proces na svim nivoima: Metodika nastave engleskog jezika, Britanske studije, Engleska književnost, Američka književnost, Afro-američka književnost, Studije o Šekspiru, Leksikologija, Naučna fantastika i utopija u engleskoj književnosti, Studije prevođenja, Anglistička lingvistika, Terminološki rečnici itd. Posebnu zbirku čine odbranjeni magistarski i masterski radovi u periodu od 2000. godine do danas (349 radova).

U slobodnom pristupu nalazi se oko 2.500 publikacija (osnovni udžbenici, jezički testovi, gramatike,  rečnici, enciklopedije, leksikoni, nove serijske publikacije i naučne monografije itd.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi
The British Library
Library of Congress
Project Gutenberg (elektronske knjige na engleskom jeziku)
Američki kutak, Novi Sad
The European Library  
JSTOR 

Bibliotekarka
mr Ljiljana Matić
e-mail: ljiljam@ff.uns.ac.rs
+ 381 21 485 3853

Lokacija
Prostorija br. 270

Rad sa korisnicima
radnim danima 9-14 sati

Istorijat Seminarske biblioteke

Seminarska biblioteka Odseka za anglistiku osnovana je 1954. godine.
Prve knjige dobijene su poklonima od Britanskog saveta, Američke kulturne službe i od pojedinaca iz zemlje i inostranstva.  Fond je u više navrata bogaćen poklon-bibliotekama bivših profesora i stranih lektora.
Od prvog dana, pored stručnih poslova, težište je bilo na pažljivoj nabavnoj politici i radu sa korisnicima. Vremenom je organizovanje promocija i izložbi knjiga postalo tradicionalna aktivnost, kao i obučavanje studenata u korišćenju bibliotečko-informacionih izvora na početku svake školske godine.
U biblioteci su do sada radile bibliotekarke Emilija Trećakov (1954–1987) i Marija Radonjić (1987–2000).

Vrh strane