9. sednica 2021.

Predsednik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 9. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 26. 11. 2021. godine sa početkom u 09:00 časova elektronskim putem, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Veća doktorskih studija održane 29. 10. 2021. godine


2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Sociologija:
Kandidat:
Lidija Terek
Tema: Teorija neutralizacije i koncept normalizacije nasilja kao analitički okvir za objašnjenje nasilnog ponašanja dece i mladih u Srbiji
Komisija: dr Jovana Čikić, vanredni profesor  za užu naučnu oblast Sociologija,  Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Marica Petrović, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Mentor 1: dr Ana Bilinović Rajačić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
Mentor 2: dr Aleksej Kišjuhas, vanredni profesor  za užu naučnu oblast Sociologija,  Filozofski fakultet, Novi Sad

Pedagogija:
Kandidat:
Dušica Stojadinović
Tema: Porodična rezilijentnost i vaspitni postupci roditelja kao korelati školske prilagođenosti srednjoškolaca
Komisija: dr Stefan Ninković, docent  za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Daliborka Popović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Učiteljski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica
Mentor: dr Slađana Zuković, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Metodika nastave:
Kandidat:
Olivera Urošev Palalić
Tema: Primena ilustracije kao umetničkog sredstva u interpretaciji književnog dela u osnovnoj školi.
Komisija: dr Jasmina Jokić, redovni profesor  za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Nataša Stanković Šošo, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.
Mentor: dr Olivera Radulović, redovni profesor  za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.


3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Mila Dragić
Tema: Predikatski izraz sa glagolom u funkciji intenzifikatora
Komisija: dr Ljudmila Popović, redovni profesor za užu naučnu oblast Ukrajinistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Gordana Štrbac, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Marina Nikolić, vanredni profesor  za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Mentor: dr Milivoj Alanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

II

Kandidat: Aleksandra Colić Jovanović
Tema: Sintaksičke odlike Romana o Troji
Komisija: dr Marina Kurešević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Nataša Dragin, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Viktor Savić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filološki fakultet, Beograd
Mentor: dr Jasmina Grković-Mejdžor, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad


Pedagogija:
Kandidat:
Senka Slijepčević
Tema: Determinante razvoja profesionalnog identiteta školskog pedagoga
Komisija: dr Olivera Knežević Florić, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Vera Spasenović, redovni profesor za užu naučnu oblast Školska pedagogija, Filozofski fakultet, Beograd
Mentor: dr Slađana Zuković, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad

                                                                                     Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

 

 

Vrh strane