7. sednica 2021.

Predsednik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 24. 09. 2021. godine sa početkom u 10:00 časova elektronskim putem, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Veća doktorskih studija održane 27. 08. 2021. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Pedagogija

Kandidat: Bojana Trivunović

Tema: Lični i pedagoški faktori kao prediktori prihvatanja tehnologije u visokoškolskoj nastavi

Komisija: dr Jovana Milutinović, redovni profesor  za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Aleksandra Anđelković, vanredni profesor  za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Vranju, Univerzitet u Nišu.

Mentor: dr Biljana Lungulov, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

                                                                                     Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

 

 

Vrh strane