4. sednica 2021.

Predsednik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 4. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u četvrtak 29. 04. 2021. godine sa početkom u 10:00 časova elektronskim putem, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Veća doktorskih studija održane 25. 03. 2021. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Tatjana Milosavljević-Mijučić

Tema: Black British Fiction in the Age of Neoliberalism

Komisija: dr Zoran Paunović, redovni profesor za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Adrijana Luburić Cvijanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o književnosti), Filozofski fakultet, Novi Sad,  dr Mladen Jakovljević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglo-američka književnost, Filozofski fakultet u Prištini, Kosovska Mitrovica.

Mentor: dr Vladislava Gordić Petković, redovni profesor za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad.

II

Kandidat: Milica Rađenović

Tema: Prikaz žena u anglofonom univerzitetskom romanu u drugoj polovini 20. veka.

Komisija: dr Vladislava Gordić Petković, redovni profesor za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Adrijana Luburić Cvijanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad,  dr Bojana Aćimović, naučni saradnik za užu naučnu oblast Anglistika, Institut za književnost i umetnost, Beograd.

Mentor: dr Zorica Đergović-Joksimović, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

III

Kandidat: Marko Tošović

Tema: Status usmene priče u srpskom romanu druge polovine XX vijeka

Komisija: dr Gorana Raičević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Nebojša Lazić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska, južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Priština, Kosovska Mitrovica.

Mentor: dr Slobodan Vladušić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Krolj Adrien

Tema: A művészet terei Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Milkó Izidor és Munk Artúr  prózájában (Područja umetnosti u prozi Geze Čata, Dežea Kostolanjija, Isidora Milka i Artura Munka)

Komisija: dr Čila Utaši, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Eva Hoža, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti,  Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, dr Hargita Horvat-Futo, reovni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Oto Beke, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti i komunikologija i metodika nastave mađarskog jezika i književnosti na mađarskom nastavnom jeziku, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Mentor: dr Julijana Išpanović Čapo, vanredni profesor za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom nastavnom jeziku, Filozofski fakultet, Novi Sad.

II

Kandidat: Mladen Đuričić

Tema: Poezija Laze Kostića u kontekstu srpske književne kritike 20. veka

Komisija: dr Sava Damjanov, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Sanja Paripović-Krčmar, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Bojan Čolak, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Srpska književnost 20. veka, Institut  za književnost i umetnost, Beograd.

Mentor: dr Gojko Tešić, redovni profesor u penziji za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

III

Kandidat: Nina Ilić

Tema: Usvajanje glagola sa klitikom se u srpskom jeziku kao maternjem

Komisija: dr Mira Mirić, naučni saradnik za užu naučnu oblast Humanističke nauke-filologija, Balkanološki institut srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, predsednik komisije, dr Nada Arsenijević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Darinka Anđelković, naučni saradnik za užu naučnu oblast Psihologija, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd, dr Dušica Filipović Đurđević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta psihologija, Filozofski fakultet, Beograd.

Mentor: dr Sabina Halupka Rešetar, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Psihologija:

Kandidat: Jovana Jestrović

Tema: Prilagođavanje na stres izazvan neplodnošću: perspektiva žena iz Srbije

Komisija: dr Marija Zotović-Kostić, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Jelena Opsenica Kostić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš.

Mentror: dr Ivana Mihić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Istorija:

Kandidat: Miroslav Filipović

Tema: Politička biografija Jovana Subotića

Komisija: dr Goran Vasin, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, predsednik komisije, dr Nenad Ninković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Saša Marković, redovni profesor za užu naučnu oblast istorijske nauke, Učiteljski fakultet u Somboru.

Mentor: dr Dejan Mikavica, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.

                                                                                  Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                            prof. dr Marko Škorić

Vrh strane