6. sednica 2021.

Predsednik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 27. 08. 2021. godine sa početkom u 10:00 časova elektronskim putem, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Veća doktorskih studija održane 27. 05. 2021. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Ivana Živančev

Tema: Poetika proze Svetlane Velmar Janković

Komisija: dr Gorana Raičević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Tijana Tropin, naučni saradnik za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd, dr Dragoljub Perić, docent  za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.     

Mentor: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

II

Kandidat: Mirjana Karanović

Tema: Delo Vladimira Stojšina između književnosti za odrasle i književnosti za decu

Komisija: dr Milivoj Nenin, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Predrag Petrović, vanredni profesor, Filološki fakultet, Beograd, dr Zorica Hadžić, vanredni profesor  za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Gorana Raičević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad. 


Psihologija

Kandidat: Milana Rajić

Tema: Odnos ekonomskog blagostanja i kvaliteta brige majki o deci ranog uzrasta: potencijalni mehanizmi delovanja i protektivni faktori

Komisija: dr Marija Zotović, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Ivana Stepanović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd.

Mentor 1: dr Ivana Mihić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor 2: dr Marina Videnović, naučni saradnik za užu naučnu oblast Psihologija, Institut za psihologiju, Beograd.                                                                       

 

                                                                                     Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

Vrh strane