8. sednica 2021.

 

Predsednik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 29. 10. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova elektronskim putem, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED
 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Veća doktorskih studija održane 24. 09. 2021. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

I

Jezik i književnost:
Kandidat:
Borivoje Petrović
Tema: Obeležje zvučnosti kod frikativa u srpskom i engleskom jeziku: percepcija i produkcija srpskih učenika engleskog jezika

Komisija: dr Tatjana Paunović, redovni profesor  za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, predsednik komisije, dr Dejan Sredojević, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Maja Marković, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

II

Kandidat: Aleksandar Živanović
Tema: Jasan govor u srpskom i engleskom jeziku: studija o srpskim učenicima engleskog kao stranog

Komisija: dr Tatjana Paunović, redovni profesor  za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, predsednik komisije, dr Dejan Sredojević, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Maja Marković, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Metodika nastave:

I

Kandidat: Olivera Urošev Palalić
Tema: Ilustracija kao umetnički podsticaj (na primerima odabranih književnih dela iz nastavnih programa za osnovnu školu)

Komisija: dr Jasmina Jokić, redovni profesor  za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Nataša Stanković Šošo, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Mentor: dr Olivera Radulović, redovni profesor  za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

II

Kandidat: Bojana Crnogorac Stanišljević
Tema: Upotreba kompenzatornih strategija za učenje stranog jezika kod učenika osnovne škole prilikom slušanja na engleskom jeziku

Komisija: dr Biljana Radić Bojanić, redovni profesor  za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Ljiljana Knežević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Jagoda Topalov, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Filozofija:

Kandidat: Luka Kešeljević
Tema: Metafizika i revolucija: problem uma kod Plotina i Fihtea

Komisija: dr Željko Kaluđerović, redovni profesor  za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Aleksandar Čučković, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica.

Mentor: dr Dragan Prole, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad.                         

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Danica Trifunjagić

Tema: Imaginarna Evropa u srpskoj dokumentarno-umetničkoj prozi 18. i prvih decenija 19. veka

Komisija dr Sava Damjanov, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Goran Maksimović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet, Niš.

Mentor: dr Radoslav Eraković, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

II

Kandidat: Vesna Bulatović

Tema: Analiza žanra asinhronih diskusionih foruma u nastavi engleskog jezika struke

Komisija: dr Jelisaveta Šafranj, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, predsednik komisije, dr Vesna Bogdanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, dr Aleksandra Gojkov Rajić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Nemački jezik, Učiteljski fakultet, Beograd.

Mentor: dr Radmila Bodrič, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Psihologija:

Kandidat: Nikolija Rakočević

Tema: Putanje psihičke promene kod klijenata na kratkotrajnom psihološkom tretmanu

Komisija: dr Ana Genc, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Vesna Petrović, redovni profesor  za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet dr Lazar Vrkatić,  Novi Sad.

Mentor: dr Vesna Gavrilov-Jerković, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

                                                                                     Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

 

 

Vrh strane