1. sednica 2021.

Predsednik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 1. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 29. 01. 2021. godine sa početkom u 10:00 časova elektronskim putem, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED
 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Veća doktorskih studija održane 22. 01. 2021. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija

Jezik i književnost:

Kandidat: Danica Trifunjagić, tema: Imaginarna Evropa u srpskoj dokumentarno-umetničkoj prozi 18. i prvih decenija 19. veka. Komisija: dr Sava Damjanov, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Goran Maksimović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet, Niš, dr Radoslav Eraković, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Istorija:

Kandidat: Bojan Arbutina, tema: Kultura sećanja na žrtve Drugog svetskog rata u Sremu 1945 -1989. Komisija: dr Biljana Šimunović Bešlin, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Mira Radojević, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Beograd, dr Slobodan Bjelica, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Psihologija:

Kandidat: Marija Volarov, tema: State and Trait Intolerance of Uncertainty and Symptoms of Emotional Disorders: A New Model Proposal. Komisija: dr Zdenka Novović, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Aleksandra Nedić, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Snežana Tovilović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, Ljiljana Mihić, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor 1, Nickolas  P. Allan, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Department of Psychology, Ohio University, SAD, mentor 2.

Filozofija:

Kandidat: Aleksandar Risteski, tema: Problem kvalija iz ugla Persove antikartezijanske epistemologije. Komisija: dr Goran Rujević, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Aleksandar Petrović, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofija, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, dr Damir Smiljanić, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Jezik i književnost:

Kandidat: Tijana Balek, tema: Defektnost vidske paradigme u ruskom i srpskom jeziku. Komisija: dr Ljudmila Popović, redovni profesor za užu naučnu oblast Ukrajinistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Predrag Novakov, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Milivoj Alanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Radoslava Trnavac, vanredni profesor za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Maja Krstić, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor dr Dojčil Vojvodić, redovni profesor za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, nije član Komisije.

                                                                               Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

 

 

Vrh strane