3. sednica 2021.

Predsednik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 3. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u četvrtak 25. 03. 2021. godine sa početkom u 10:00 časova elektronskim putem, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Veća doktorskih studija održane 26. 02. 2021. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Sociologija:
Kandidat:
Vladan Vidicki
Tema:
Značaj socijalnog kapitala, mreža i resursa etničke grupe za preduzetništvo srpskih imigranata u Beču.
Komisija: dr Žolt Lazar, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Dušan Mojić, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd,  dr Snežana Stojšin, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.
M
entor: dr Marica Šljukić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

Pedagogija:
Kandidat:
Maja Bosanac
Tema: Perspektive razvoja i institucionalizacije treće misije univerziteta
Komisija: dr Jasmina Klemenović, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Biljana Lungulov, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Aleksandra Anđelković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet, Vranje, Univerzitet u Nišu.
Mentor: dr Jovana Milutinović, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Jezik i književnost:
Kandidat:
Nataša  Drakulić
Tema: Maskiranje muškarca u ženu i žene u muškarca kao vid zamene rodnog identiteta u srpskim usmenim epskim pesmama
Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Lidija Delić, naučni savetnik za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd, dr Dragoljub Perić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.
Mentor: dr Jasmina Jokić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Psihologija:
Kandidat:
Milica Popović Stijačić
Tema: Značaj perceptivne informacije u obradi reči – perspektiva utelovljene kognicije
Komisija: dr Sunčica Zdravković, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Sabina Halupka Rešetar, redovni profesor  za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Oliver Tošković, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd.
Mentor nije član komisije: dr Dušica Filipović Đurđević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd.

                                                                               Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

 

 

Vrh strane