3. седница 2021.

Председник Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 3. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у четвртак 25. 03. 2021. године са почетком у 10:00 часова електронским путем, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 2. седнице Већа докторских студија одржане 26. 02. 2021. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Социологија:
Кандидат:
Владан Видицки
Тема:
Значај социјалног капитала, мрежа и ресурса етничке групе за предузетништво српских имиграната у Бечу.
Комисија: др Жолт Лазар, редовни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Душан Мојић, редовни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Београд,  др Снежана Стојшин, ванредни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад.
М
ентор: др Марица Шљукић, ванредни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад.

3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe:

Педагогија:
Кандидат:
Маја Босанац
Тема: Перспективе развоја и институционализације треће мисије универзитета
Комисија: др Јасмина Клеменовић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Биљана Лунгулов, доцент за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, др Александра Анђелковић, ванредни професор за ужу научну област Педагогија, Педагошки факултет, Врање, Универзитет у Нишу.
Ментор: др Јована Милутиновић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад.

Језик и књижевност:
Кандидат:
Наташа  Дракулић
Тема: Маскирање мушкарца у жену и жене у мушкарца као вид замене родног идентитета у српским усменим епским песмама
Комисија: др Љиљана Пешикан-Љуштановић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Лидија Делић, научни саветник за ужу научну област Наука о књижевности, Институт за књижевност и уметност, Београд, др Драгољуб Перић, доцент за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.
Ментор: др Јасмина Јокић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

Психологија:
Кандидат:
Милица Поповић Стијачић
Тема: Значај перцептивне информације у обради речи – перспектива утеловљене когниције
Комисија: др Сунчица Здравковић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Сабина Халупка Решетар, редовни професор  за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Оливер Тошковић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Београд.
Ментор није члан комисије: др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Београд.

                                                                               Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

 

 

Врх стране