9. седница 2021.

Председник Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 9. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 26. 11. 2021. године са почетком у 09:00 часова електронским путем, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД


1. Усвајање записника са 8. седнице Већа докторских студија одржане 29. 10. 2021. године


2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Социологија:
Кандидат:
Лидија Терек
Тема: Теорија неутрализације и концепт нормализације насиља као аналитички оквир за објашњење насилног понашања деце и младих у Србији
Комисија: др Јована Чикић, ванредни професор  за ужу научну област Социологија,  Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Марица Петровић, доцент за ужу научну област Социологија, Пољопривредни факултет, Нови Сад
Ментор 1: др Ана Билиновић Рајачић, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
Ментор 2: др Алексеј Кишјухас, ванредни професор  за ужу научну област Социологија,  Филозофски факултет, Нови Сад

Педагогија:
Кандидат:
Душица Стојадиновић
Тема: Породична резилијентност и васпитни поступци родитеља као корелати школске прилагођености средњошколаца
Комисија: др Стефан Нинковић, доцент  за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Далиборка Поповић, ванредни професор за ужу научну област Учитељски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица
Ментор: др Слађана Зуковић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад

Методика наставе:
Кандидат:
Оливера Урошев Палалић
Тема: Примена илустрације као уметничког средства у интерпретацији књижевног дела у основној школи.
Комисија: др Јасмина Јокић, редовни професор  за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Наташа Станковић Шошо, доцент за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд.
Ментор: др Оливера Радуловић, редовни професор  за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.


3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe:

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Мила Драгић
Тема: Предикатски израз са глаголом у функцији интензификатора
Комисија: др Људмила Поповић, редовни професор за ужу научну област Украјинистика, Филолошки факултет, Београд, председник комисије, др Гордана Штрбац, редовни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Марина Николић, ванредни професор  за ужу научну област Савремени српски језик, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Ментор: др Миливој Алановић, ванредни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

II

Кандидат: Александра Цолић Јовановић
Тема: Синтаксичке одлике Романа о Троји
Комисија: др Марина Курешевић, ванредни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Наташа Драгин, редовни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Виктор Савић, ванредни професор за ужу научну област Српски језик, Филолошки факултет, Београд
Ментор: др Јасмина Грковић-Мејџор, редовни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад


Педагогија:
Кандидат:
Сенка Слијепчевић
Тема: Детерминанте развоја професионалног идентитета школског педагога
Комисија: др Оливера Кнежевић Флорић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, др Вера Спасеновић, редовни професор за ужу научну област Школска педагогија, Филозофски факултет, Београд
Ментор: др Слађана Зуковић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад

                                                                                     Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

 

 

Врх стране