2. седница 2021.

Председик Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 2. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 26. 02. 2021. године са почетком у 10:00 часова електронским путем, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 1. седнице Већа докторских студија одржане 29. 01. 2021. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Jезик и књижевност:

I

Кандидат: Марија Воларов

Тема: State and Trait Intolerance of Uncertainty and Symptoms of Emotional Disorders: A New Model Proposal.

Комисија: др Зденка Нововић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Александра Недић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Медицински факултет, Нови Сад, др Снежана Товиловић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад.

Mентор 1: Љиљана Михић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад.

Mентор 2: Nickolas  P. Allan, доцент за ужу научну област Психологија, Department of Psychology, Ohio University, SAD.

II

Кандидат: Жолт Папишта

Тема: Konzeptuelle Dichotomie in metaphorischen Phraseologismen (Појмовна дихотомија у метафоричким фразеологизмима)

Комисија: др Бранислав Ивановић, ванредни професор за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет, Београд, председник комисије, др Каталин Озер, доцент за ужу научну област Геманистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Mентор: др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Геманистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

III

Кандидат: Наташа Куртума

Тема: Zu frequenten Phraseologismen in DaF-Lehrwerken mit Hinblick auf einen Vorschlag zum phraseologischen Minimum im DaF-Unterricht – eine korpusbasierte Untersuchung

(О фреквентним фразеологизмима у уџбеницима за немачки као страни језик са предлогом фразеолошког минимума у настави - корпусно истраживање)

Комисија: др Бранислав Ивановић, ванредни професор за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет, Београд, председник комисије, др Оливера Дурбаба, редовни професир за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет, Београд.

Mентор: др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Геманистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Историја:

I

Кандидат: Марија Андрић

Тема: Венеција и трговци са османског Балкана: Статус и услови пословања (16-18. век)

Комисија: др ​Ђорђе Ђурић​, ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад, председник комисије, др ​Јелена Илић Мандић​, научни сарадник  за ужу научну област Историја Срба 16–18 века, Историјски институт Београд, др ​Мирослав Павловић​, доцент за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад.

Ментор: др Бранко Бешлин, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад.

II

Кандидат: Драгана Лазић Стојковић

Тема: Војно-управна организација Зворничког санџака од 1699. до 1788. године.

Комисија: др Бранко Бешлин​, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад, председник комисије, др ​Ђорђе Ђурић​,  ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад, др ​Јелена Илић Мандић​, научни сарадник за ужу научну област Историја Срба 16–18 века Историјски институт Београд.

Ментор: др ​Мирослав Павловић​, доцент за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад.

3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe:

Интердисциплинарне докторске студије:

Кандидат: Викториа Закински Тома

Тема: Медијско извештавање о мигрантима у Републици Србији и Републици Мађарској од 2016. до 2019. године

Комисија: др Дејан Пралица, редовни професор за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, проф. др Данијела Арсеновић, ванредни професор за ужу научну област Друштвена географија, Природно-математички факултет, Нови Сад.

Ментор 1: др Владимир Баровић, ванредни професор за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад.

Ментор 2: др Ференц Немет, ванредни професор за ужу научну област Историја културе, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица.

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Ивана Мијић Немет

Тема: Поетичке одлике фантастичног романа за децу у српској књижевности на почетку 21. века

Комисија: др Сава Дамјанов, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности с теоријом књижевности, председник комисије, др Драгољуб Перић, доцент за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности с теоријом књижевности, др Зорана Опачић, ванредни професор за ужу научну област Увод и тумачење књижевности и Књижевности за децу и младе, Учитељски факултет у Београду, др Тијана Тропин, научни сарадник за ужу научну област компаративна књижевност, Институт за књижевност и уметност у Београду.

Ментор: др Љиљана Пешикан-Љуштановић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности с теоријом књижевности.

II

Кандидат: Јована Николић

Тема: Еротизам у књижевном стваралаштву Борисава Станковића

Комисија: др Горана Раичевић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Драгана Вукићевић, редовни професор за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд.

Ментор: др Сава Дамјанов, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

III

Кандидат: Мирјана Зарифовић

Тема: Седам смртних грехова у немачкој и српској фразеологији: контрастивна и концептуална анализа

Комисија: др Бранислав Ивановић, ванредни професор за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет, Београд, председник комисије, др Душанка Вујовић, ванредни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Ментор: др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Социологија:

Кандидат: Марина Недељковић

Тема: Сеоске жене и развој руралног туризма у АП Војводини

Комисија: др Срђан Шљукић, редовни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Марица Шљукић, ванредни професор за за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад, др Душан Мојић, редовни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Београд, др Марица Петровић, доцент за ужу научну област Социологија, Пољопривредни факултет, Нови Сад.

Ментор: др Јована Чикић, ванредни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад.

                                                                               Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

 

 

Врх стране