8. седница 2021.

 

Председник Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 8. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 29. 10. 2021. године са почетком у 12:00 часова електронским путем, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД
 

1. Усвајање записника са 7. седнице Већа докторских студија одржане 24. 09. 2021. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

I

Језик и књижевност:
Кандидат:
Боривоје Петровић
Тема: Обележје звучности код фрикатива у српском и енглеском језику: перцепција и продукција српских ученика енглеског језика

Комисија: др Татјана Пауновић, редовни професор  за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет, Ниш, председник комисије, др Дејан Средојевић, доцент за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Ментор: др Маја Марковић, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

II

Кандидат: Александар Живановић
Тема: Јасан говор у српском и енглеском језику: студија о српским ученицима енглеског као страног

Комисија: др Татјана Пауновић, редовни професор  за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет, Ниш, председник комисије, др Дејан Средојевић, доцент за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Ментор: др Маја Марковић, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Методика наставе:

I

Кандидат: Оливера Урошев Палалић
Тема: Илустрација као уметнички подстицај (на примерима одабраних књижевних дела из наставних програма за основну школу)

Комисија: др Јасмина Јокић, редовни професор  за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Наташа Станковић Шошо, доцент за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд.

Ментор: др Оливера Радуловић, редовни професор  за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

II

Кандидат: Бојана Црногорац Станишљевић
Тема: Употреба компензаторних стратегија за учење страног језика код ученика основне школе приликом слушања на енглеском језику

Комисија: др Биљана Радић Бојанић, редовни професор  за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Љиљана Кнежевић, ванредни професор за ужу научну област Англистика, Природно-математички факултет, Нови Сад.

Ментор: др Јагода Топалов, доцент за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Филозофија:

Кандидат: Лука Кешељевић
Тема: Метафизика и револуција: проблем ума код Плотина и Фихтеа

Комисија: др Жељко Калуђеровић, редовни професор  за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Александар Чучковић, редовни професор за ужу научну област Филозофске науке, Економски факултет, Суботица.

Ментор: др Драган Проле, редовни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад.                         

3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe:

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Даница Трифуњагић

Тема: Имагинарна Европа у српској документарно-уметничкој прози 18. и првих деценија 19. века

Комисија др Сава Дамјанов, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Горан Максимовић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности, Филозофски факултет, Ниш.

Ментор: др Радослав Ераковић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

II

Кандидат: Весна Булатовић

Тема: Анализа жанра асинхроних дискусионих форума у настави енглеског језика струке

Комисија: др Јелисавета Шафрањ, редовни професор за ужу научну област Англистика и језик струке, Факултет техничких наука, Нови Сад, председник комисије, др Весна Богдановић, ванредни професор за ужу научну област Англистика и језик струке, Факултет техничких наука, Нови Сад, др Александра Гојков Рајић, ванредни професор за ужу научну област Немачки језик, Учитељски факултет, Београд.

Ментор: др Радмила Бодрич, ванредни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Психологија:

Кандидат: Николија Ракочевић

Тема: Путање психичке промене код клијената на краткотрајном психолошком третману

Комисија: др Ана Генц, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Весна Петровић, редовни професор  за ужу научну област Психологија, Факултет др Лазар Вркатић,  Нови Сад.

Ментор: др Весна Гаврилов-Јерковић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад.

                                                                                     Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

 

 

Врх стране