4. седница 2021.

Председник Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 4. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у четвртак 29. 04. 2021. године са почетком у 10:00 часова електронским путем, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 3. седнице Већа докторских студија одржане 25. 03. 2021. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Татјана Милосављевић-Мијучић

Тема: Black British Fiction in the Age of Neoliberalism

Комисија: др Зоран Пауновић, редовни професор за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Адријана Лубурић Цвијановић, ванредни професор за ужу научну област Англистика (Наука о књижевности), Филозофски факултет, Нови Сад,  др Младен Јаковљевић, ванредни професор за ужу научну област Англо-америчка књижевност, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица.

Ментор: др Владислава Гордић Петковић, редовни професор за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад.

II

Кандидат: Милица Рађеновић

Тема: Приказ жена у англофоном универзитетском роману у другој половини 20. века.

Комисија: др Владислава Гордић Петковић, редовни професор за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Адријана Лубурић Цвијановић, ванредни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад,  др Бојана Аћимовић, научни сарадник за ужу научну област Англистика, Институт за књижевност и уметност, Београд.

Ментор: др Зорица Ђерговић-Јоксимовић, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

III

Кандидат: Марко Тошовић

Тема: Статус усмене приче у српском роману друге половине XX вијека

Комисија: др Горана Раичевић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Небојша Лазић, редовни професор за ужу научну област Српска, јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Приштина, Косовска Митровица.

Ментор: др Слободан Владушић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe:

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Крољ Адриен

Тема: A művészet terei Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Milkó Izidor és Munk Artúr  prózájában (Подручја уметности у прози Гезе Чата, Дежеа Костолањија, Исидора Милка и Артура Мунка)

Комисија: др Чила Уташи, ванредни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Ева Хoжа, редовни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности,  Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, др Харгита Хорват-Футо, реовни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, др Ото Беке, доцент за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности и комуникологија и методика наставе мађарског језика и књижевности на мађарском наставном језику, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици.

Ментор: др Јулијана Ишпановић Чапо, ванредни професор за ужу научну област Фолклористика и историја културе на мађарском наставном језику, Филозофски факултет, Нови Сад.

II

Кандидат: Младен Ђуричић

Тема: Поезија Лазе Костића у контексту српске књижевне критике 20. века

Комисија: др Сава Дамјанов, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Сања Париповић-Крчмар, доцент за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, др Бојан Чолак, виши научни сарадник за ужу научну област Српска књижевност 20. века, Институт  за књижевност и уметност, Београд.

Ментор: др Гојко Тешић, редовни професор у пензији за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

III

Кандидат: Нина Илић

Тема: Усвајање глагола са клитиком се у српском језику као матерњем

Комисија: др Мира Мирић, научни сарадник за ужу научну област Хуманистичке науке-филологија, Балканолошки институт српске академије наука и уметности, Београд, председник комисије, др Нада Арсенијевић, редовни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Даринка Анђелковић, научни сарадник за ужу научну област Психологија, Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд, др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор за ужу научну област Општа психологија, Филозофски факултет, Београд.

Ментор: др Сабина Халупка Решетар, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Психологија:

Кандидат: Јована Јестровић

Тема: Прилагођавање на стрес изазван неплодношћу: перспектива жена из Србије

Комисија: др Марија Зотовић-Костић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Јелена Опсеница Костић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Ниш.

Ментрор: др Ивана Михић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад.

Историја:

Кандидат: Мирослав Филиповић

Тема: Политичка биографија Јована Суботића

Комисија: др Горан Васин, ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба, председник комисије, др Ненад Нинковић, ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба, др Саша Марковић, редовни професор за ужу научну област историјске науке, Учитељски факултет у Сомбору.

Ментор: др Дејан Микавица, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба.

                                                                                  Председник Већа докторских студија 
                                                                                            проф. др Марко Шкорић

Врх стране