5. sednica 2021.

Predsednik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 5. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u četvrtak 27. 05. 2021. godine sa početkom u 10:00 časova elektronskim putem, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Veća doktorskih studija održane 29. 04. 2021. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Metodika nastave:

Kandidat: Nataša Đuragić

Tema: Stavovi budućih vaspitača prema značaju muzičkog vaspitanja za decu predškolskog uzrasta

Komisija: dr Stanislava Marić-Jurišin, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Ida Prodanov-Krajišnik, redovni profesor za užu naučnu oblast Muzikologija, Akademija umetnosti, Novi Sad.

Mentor: dr Vladimir Mihić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Pedagogija:

Kandidat: Marijana Momčilović

Tema: Pedagoško liderstvo kao prediktor primene informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

Komisija: dr Dejan Đorđić, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Olivera Knežević Florić, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Stefan Ninković, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Sociologija:

Kandidat: Milena Kojić

Tema: Smeh i humor iz perspektive figuracijske sociologije Norberta Elijasa.

Komisija: dr Ivana Spasić, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Aleksej Kišjuhas, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Mentor: dr Pavle Milenković, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Jezik i književnost:

Kandidat: Miljana Čopa

Tema: Prozodija u govorima urbanih centara Pomoravskog okruga

Komisija: prof. dr Sofija Miloradović, naučni savetnik za užu naučnu oblast, Srpski jezik i lingvistika Institut za srpski jezik SANU, predsednik komisije, prof. dr Gordana Dragin, redovni profesor za užu naučnu oblast: Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Mentor: prof. dr Žarko Bošnjaković, redovni profesor za užu naučnu oblast: Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

Jezik i književnost:

Kandidat: Miloš Jocić

Tema: Vizuelni elementi u prozi srpske neoavangarde i postmodernizma

Komisija: dr Bojana Stojanović Pantović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Ivana Živančević Sekeruš, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Gorana Raičević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Žarka Svirčev, naučna saradnica za užu naučnu oblast Srpska književnost 20. veka, Institut za književnost, Beograd.

Mentor: dr Gojko Tešić, redovni profesor u penziji za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.  

Sociologija:

Kandidat: Sonja Kuzmančev Stanojević

Tema: Sociološki aspekti neoliberalizma: genealogija modusa dominacije i nasilja

Komisija: dr Žolt Lazar, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Danilo Vuković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, dr Dušan Ristić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Dušan Marinković, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.


Predsednik Veća doktorskih studija
prof. dr Marko Škorić

 

 

Vrh strane