Centar za preduzetništvo

Šta je Centar za preduzetništvo?

Misija Centra za preduzetništvo jeste kreiranje pozitivne društvene promene putem podsticanja i podrške u osmišljavanju i realizaciji poslovnih poduhvata sadašnjih, bivših i budućih studenata Filozofskog fakulteta UNS.

Kao što se iz same svrhe postojanja nameće, Centar je usmeren na osnaživanje studenata Filozofskog fakulteta da osmišljavaju i realizuju sopstvene poslovne poduhvate. Na taj način ćemo pomoći rešavanju osnovnog problema zbog kog se Centar formira, a doprinećemo i izgradnji imidža Filozofskog fakulteta kao instituciji koja brine o budućnosti svojih studenata i nakon završetka njihovih studija.

Aktivnosti Centra

Centar svoje aktivnosti  realizuje kroz tri osnovna pravca delatnosti:

1.      naučno-istraživačka delatnost - okupljanje timove istraživača sa Fakulteta i realiyacija istraživanja sa ciljem ispitivanja doprinosa različitih faktora (psiholoških, socio-ekonomskih, i dr.) u uspehu preduzetničkih poduhvata.

2.      obrazovna delatnost - kurs "Preduzetničke veštine" je u okviru Osnovnih akademskih studija - studijski program Psihogija. Studenata koja pohađaju kurs bivaju i angažovani u Centru. Dalji planovi u ovom pravcu delatnosti su u tome da se postojeći kurs unapredi i bude uvršten u ponudu i na ostalim studijskim programima.

3.      konsultantska delatnost - ideja je da osmislimo mentorski program koji bi pomogao svim sadašnjim i bivšim studentima Filozofskog fakulteta u pokretanju sopstvenih poslovnih poduhvata. Mentorski program bi se sastojao od sledećih jedinica: 1) psihološko osnaživanje - razvoj preduzetničkih kompetencija; 2) generisanje i evaluacija poslovnih prilika, 3) izgradnja start-up tima, izvori finansiranja i priprema za pokretanje poslovnog poduhvata; 4) rast i razvoj preduzetničkih poduhvata.

Sve aktivnosti u okviru Centru besplatne su za studente.

E-mail adresa - preduzetnistvo@ff.uns.ac.rs

Programsko veće Centra čine:
1.      prof. dr Boris Popov – koordinator
2.      prof. dr Jelena Kleut
3.      doc. dr Stefan Ninković
4.      Dragana Jelić, asistent
5.      Vladan Vidicki, asistent

 

Vrh strane