Centar izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji

Centar izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 2022. godine je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i prvi je centar izuzetnih vrednosti iz oblasti društvenih nauka.

Centar je trenutno jedini istraživački centar u Srbiji koji se bavi naučnim istraživanjima u oblasti genetike ponašanja i razvijen je iz Centra za bihejvioralnu genetiku, osnovanog 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.  Istraživački tim Centra čine nastavnici i saradnici Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i naučnoistraživačkom radu. Pored njih, saradnju s Centrom ostvaruju nastavnici i saradnici s Medicinskog fakuleta u Novom Sadu i drugih međunarodnih i nacionalnih istraživačkih institucija. U radu Centra učestvuju i studenti psihologije koji imaju priliku da kroz volontiranje u Centru steknu korisna znanja i istraživačko iskustvo.

Naučnoistraživački rad STAR Centra odnosi se na naučnu aktivnost u oblasti bihejvioralne genetike, psihologije individualnih razlika i psihologije mentalnih poremećaja. Posebnu aktivnost predstavlja održavanje STAR Registra, prvog registra blizanaca i porodica u Srbiji, koja se odvija u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu.

AKTIVNOSTI VEZANE ZA STAR REGISTAR 

Osnovne aktivnosti u vezi sa STAR Registrom odnose se na prikupljanje i održavanje multiomik podataka zasnovanih na naučnim istraživanjima. Misija Centra izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji je  kreiranje institucionalnog okvira za održavanje STAR Registra, kao prve i jedne baze podataka o blizanačkim parovima na teritoriji Republike Srbije. Registri blizanaca su u svim zemljama u kojima su osnovani dragoceni za različite oblasti naučnih istraživanja. Naime, u zemljama u kojima je ova naučna disciplina visoko razvijena postojeći registri se koriste kao posrednici između istraživača i ispitanika, odnosno blizanaca.

AKTIVNOSTI U OBLASTI BIHEJVIORALNE GENETIKE

Članovi STAR Centra održavaju i uređuju STAR Registar za teritoriju Republike Srbije, sprovode epigenetičke, blizanačke i porodične studije, organizuju seminare za psihološku podršku porodicama s blizancima i učestvuju u aktivnostima koje imaju za cilj popularizaciju ove naučne discipline.

Cilj istraživanja u oblasti bihejvioralne genetike je ispitivanje relativnog doprinosa genskih i sredinskih činilaca u razvoju bazičnih osobina ličnosti i kognitivnih sposobnosti, kao i psihopatoloških obrazaca ponašanja. Na primer, identični blizanci dele sav nasledni materijal, te se razlike među njima mogu pripisati faktorima njihovog okruženja, a neidentični blizanci dele samo polovinu svog genetskog materijala, ali, kao i identični, odrastaju u sličnoj životnoj sredini. Upoređivanjem sličnosti u korelacijama između ove dve grupe blizanaca, može se odrediti koliki je udeo sredinskih i naslednih faktora u različitim procesima adaptacije pojedinca.

AKTIVNOSTI U OBLASTI PSIHOLOGIJE INDIVIDUALNIH RAZLIKA

Članovi Centra u okviru oblasti psihologije individualnih razlika sprovode naučna istraživanja u različitim oblastima psihologije pružajući doprinos u objašnjenju: bazične strukture ličnosti preko psiholeksičkih studija; antagonističkih crta i njihovih ishoda; kognitivnih sposobnosti; interakcije situacionih  i dispozicionih prediktora ponašanja; individualne razlike u oblasti psihologije obrazovanja; ispitivanje emocija u školskom i akademskom kontekstu i na to kakve efekte emocije ostvaruju na školsko i akademsko postignuće;  porodičnih odnosa i njihovih ishoda na kvalitet života članova porodice. Posebnu oblast istraživanja čini ispitivanje činilaca agresivnog i nasilnog ponašanja u različitim kontekstima, kao što su agresija i nasilje među odraslima, vršnjačko nasilje i nasilje nad decom. U oblasti izučavanja individualnih razlika, Centar je posvećen i razvoju i primeni digitalnih tehnologija za podršku lakšem i efikasnijem prikupljanju podataka o ispitanicima. Istraživanja koja se sprovode u okviru Centra uključuju i inovacione forme prikupljanja podataka kao što su npr. virtuelna i proširena stvarnost koje bi trebalo da omoguće kreiranje složenijih multimedijalnih okruženja u okviru kojih bi ispitanici bili u većoj meri uključeni u eksperimentalnu situaciju, čime bi se potencijalno obezbedila i veća validnost podataka. Istraživačke aktivnosti Centra obuhvataju i oblasti naukometrije, bibliometrije, citatne analize i metaanalize.

AKTIVNOSTI U OBLASTI PSIHOLOGIJE MENTALNIH POREMEĆAJA

Članovi Centra u okviru oblasti psihologije mentalnih poremećaja sprovode naučna istraživanja u oblastima relevantnim za mentalno zdravlje, ispitujući fenomene kao što su anksioznost, depresivnost, faktori vulnerabilnosti za mentalne poremećaje i sl. Pored toga, ova oblast je usmerena na proveru programa za prevenciju emocionalnih poremećaja i članovi Centra učestvuju u aktivnosti koje imaju za cilj promociju ove naučne oblasti.

Misija Centra je unapređenje naučnog potencijala psihologije u Srbiji kroz savremena psihološka istraživanja i angažovanja u društvu koja poboljšavaju živote ljudi, dece, adolescenata i porodica. Kroz brojne istraživačke i edukativne aktivnosti, kao i aktivnosti otvorene nauke, osiguravamo buduće generacije istraživača spremnih da doprinesu daljem razvoju društva i prilagode se savremenim trendovima u psihologiji kao nauci i profesiji. 

Vizija Centra je usmerena ka dostizanju liderske pozicije u kreiranju kvalitetnih istraživanja u psihologiji, čiji rezultati će pružati doprinos razvoju nauke na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Cilj je da postane Centar koji okuplja međunarodno priznate eksperte za istraživanja i edukaciju o mentalnom zdravlju i psihološkom blagostanju ljudi i dece.

STRUČNE I NAUČNO-POPULARNE AKTIVNOSTI

Pored naučnih istraživanja, Centar za bihejvioralna istraživanja u psihologiji pruža niz okvira za stručne i naučno-popularne aktivnosti, kao što su:

Organizacija studentske prakse

Filozofski fakultet u Novom Sadu predstavlja jedinu visokoškolsku instituciju u Srbiji koja sistematski  uključuje oblast blizanačkih studija u svoj kurikulum. U plan i program Osnovnih studija psihologije uključen je predmet pod nazivom Bihejvioralna genetika. Studenti psihologije imaju mogućnost da u Centru izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji sprovedu stručnu praksu, čiji sadržaj je određen studijskim programom. Nakon dolaska studenta na praksu u Centar, određuje mu se mentor iz redova članova Centra, koji je odgovoran za pružanje svih informacija, znanja i obuke neophodnih za sticanje kompetencija predviđenih nastavnim planom i programom studija psihologije.

Organizacija edukativnih naučnih i stručnih seminara

Svake godine istraživački tim Centra za bihejvioralna istraživanja u psihologiji organizuje seminar za roditelje blizanaca. Višegodišnje iskustvo u radu sa blizanačkim parovima i njihovim roditeljima ukazalo je na specifične izazove u pripremama za roditeljstvo tokom prvih godina života dece. Stoga je kreiran seminar koji može pomoći roditeljima da se pripreme, usmere i osnaže za podizanje svoje dece blizanaca i trojki i podstiču njihov razvoj na najbolji mogući način. Seminar se organizuje u okviru manifestacije Dan blizanaca, u saradnji sa saradnicima Centra izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji.

Organizacija Škole statistike

Centar izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji svake godine organizuje Školu statistike, koja je namenjena svima koji žele da steknu i usavrše veštine pripreme i obrade podataka, osposobe se za pripremu i obradu podataka kao i za interpretaciju rezultata, u skladu sa savremenim statističkim metodama, tehnikama i konvencijama. Nakon završene škole, polaznici su u stanju da samostalno sprovode istraživanja, od pripreme plana uzorka do interpretacije rezultata. Nastava je interaktivna i obuhvata teorijske osnove statističkih procedura uz veliki broj praktičnih vežbi. Fokus je na praktičnim zadacima iz različitih oblasti naučnoistraživačkog rada i rešavanju konkretnih problema koji nastaju u radu sa različitim vrstama podataka. Svi polaznici dobijaju sertifikat o završenoj Školi statistike.

Promocija i popularizacija nauke i naučnih rezultata

Članovi Centra aktivno doprinose popularizaciji naučnih rezultata u široj javnosti. Značaj ovakvih aktivnosti ogleda se u promociji naučnog pogleda na psihološke fenomene, čime se smanjuje rizik od pseudonaučnih objašnjenja u javnom životu. Ove aktivnosti su često deo formalnih naučno-popularnih događaja, poput Festivala nauke, Noći istraživača, TEDx ili UNESKO. Veliki deo popularizacije naučnih rezultata odvija se preko društvenih mreža, ali i putem medija, koji pokazuju interesovanje za veliki broja tema koje pripadaju istraživačkom opusu članova.

Više o Centru izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji možete pronaći na sajtu: http://star.ff.uns.ac.rs/

Prilog – odluka o akreditaciji

 

Vrh strane