7. sednica 2023.

Predsednik Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 27. 10. 2023. godine sa početkom u 09:00 časova u prostoriji 114/I, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Veća za doktorske studije održane 29. 09. 2023. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

Kandidat: Tanja Kojić

Tema: Porodica, ljubav i brak u pripovijetkama Veljka Petrovića.

Komisija: dr Zorica Hadžić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Milivoj Nenin, redovni profesor u penziji i dopisni član SANU, za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Mentor: dr Gorana Raičević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Istorija:

Kandidat: Duško Topalović

Tema: Razvoj srpsko-švedskih kulturnih, diplomatskih i ekonomskih odnosa do stvaranja Jugoslavije.

Komisija: dr Branko Bešlin, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Slavenko Terzić, naučni savetnik za užu naučnu oblast Nacionalna istorija novog veka, Istorijski institut, Beograd, dr Miroslav Pavlović, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Đorđe Đurić, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad.

3. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:

Pedagogija:

Kandidat: Ana Vukobrat

Tema: Socijalna interakcija dece sa razvojnim smetnjama u programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja usmerenom na odnose

Komisija: dr Stanislava Marić-Jurišin, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Tamara Pribišev-Beleslin, redovni profesor za užu naučnu oblast Opšta pedagogija i Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Filozofski fakultet, Banja Luka.

Mentor: dr Jasmina Klemenović, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Psihologija:

Kandidat: Slađana Luković

Tema: Zona narednog razvoja i budući razvoj: longitudinalno ispitivanje povezanosti postignuća dece i adolescenata

Komisija: dr Jasmina Pekić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Aleksander Baucal, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Mirjana Beara, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

Mentor: dr Marija Zotović-Kostić, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

4. Razno

                                                                                   Predsednik Veća za doktorske studije 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

Vrh strane