2. sednica 2023.

 

Predsednik Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta saziva 2. sednicu Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u četvrtak 30. 03. 2023. godine sa početkom u 09:00 časova u sali 114/I, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED
 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Veća za doktorske studije održane 27. 01. 2023. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Sofija Todorov
Tema: Lik vladara u srpskoj prozi 19. veka
Komisija: dr Srđan Orsić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Goran Maksimović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filozofski fakultet, Niš.
Mentor: dr Radoslav Eraković, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

II

Kandidat: Dragana Momirov
Tema: Animalističke slike u proznom stvaralaštvu Andreja Platonova.
Komisija: dr Irina Antanasijević, redovni profesor za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Vladimir Gvozden, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Nikola Miljković, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd.
Mentor: dr Lazar Milentijević, docent za za užu naučnu oblast Rusistka, Filozofski fakultet, Novi Sad.

III

Kandidat: Kinga Šagi Varga
Tema: Oblici i mehanizmi konstruisanja identiteta – Monografsko istraživanje opusa Eržebet Juhas (Identitáslétesítési formák és eljárások – Juhász Erzsébet életművének monografikus vizsgálata)
Komisija: dr Čila Utaši, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad,  predsednik komisije,  dr Marko Čudić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Hungarologija, Filološki fakultet, Beograd.
Mentor: dr Eva Toldi, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

3. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:

Istorija:
Kandidat:
Paulina Čović
Tema: Nastava istorije u Srbiji od 1919. do 1990. godine
Komisija: dr Ljubodrag Dimić, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija Jugoslavije, Filozofski fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Slobodan Bjelica, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Biljana Šimunović-Bešlin, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad.
Mentor: dr Dragica Koljanin, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad.

4. Razno

Predsednik Veća za doktorske studije 
prof. dr Marko Škorić

 

 

Vrh strane