5. sednica 2023.

Predsednik Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta saziva 5. sednicu Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 01. 09. 2023. godine sa početkom u 09:00 časova u prostoriji 114/I, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED
 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Veća za doktorske studije održane 26. 05. 2023. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

Kandidat: Sofija Skuban

Tema:Tipologija humora u dramskim delima Toma Stoparda

Komisija: dr Bojana Vulin, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Viktorija Krombholc, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Aleksandra Jovanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd.

Mentor, nije član komisije: dr Zoran Paunović, redovni profesor za užu naučnu Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

3. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Filozofija:

Kandidat: Siniša Simić

Tema: Pitanje moralne opravdanosti abortusa: komparativna studija

Komisija: dr Milena Karapetrović, redovni profesor za užu naučnu oblast Ontologija, Filozofski fakultet, Banja Luka, predsednik komisije, dr Brankica Popović, redovni profesor za užu naučnu oblast Novovekovno-savremena filozofija, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, dr Zoran Kinđić, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske, sociološke i psihološke studije, Fakultet političkih nauka, Beograd, dr Sandra Radenović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.

Mentor 1: dr Damir Smiljanić, redovni profesor za za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Metor 2, nije član komisije: dr Hrvoje Jurić, redovni profesor za za užu naučnu oblast Filozofija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

Kandidat: Jelena Perišić

Tema: Kolokacije u naučnom funkcionalnom stilu

Komisija: dr Milan Ajdžanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Milka Nikolić, redovni profesor za naučnu oblast Savremeni srpski jezik; Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, dr Jelena Ajdžanović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Jasmina Dražić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

5. Razno
 

                                                                                      Predsednik Veća za doktorske studije

                                                                                               prof. dr Marko Škorić

Vrh strane