3. sednica 2023.

Predsednik Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta saziva 3. sednicu Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u četvrtak 27. 04. 2023. godine sa početkom u 09:00 časova u u sali 114/I, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED
(prilog 50MB)

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Veća za doktorske studije održane 30. 03. 2023. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Metodika nastave:

Kandidat: Tamara Stanić
Tema: Književni tekst u didaktičkom materijalu za potrebe univerzitetske nastave italijanskog jezika kao izbornog predmeta u Srbiji
Komisija: dr Aleksandra Šuvaković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Italijanski jezik i lingvistika, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, predsednik komisije, prof. dr Cristian Eccher, docent za užu naučnu oblast Italijanski jezik i italijanska kultura, Filozofski fakultet, Novi Sad.
Mentor: dr Aleksandra Blatešić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik), Filozofski fakultet, Novi Sad.

3. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

Filozofija:

Kandidat: Siniša Simić
Tema: Pitanje moralne opravdanosti abortusa: komparativna studija
Komisija: dr Brankica Popović, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofija, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, predsednik komisije, dr Zoran Kinđić, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske, sociološke i psihološke studije, Fakultet političkih nauka, Beograd.
Mentor: dr Damir Smiljanić, redovni profesor za za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad.

4. Ponovno imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije zbog isteka 60 dana predviđenih za pisanje izveštaja:

Istorija: 

Kandidat: Petar Đurđev
Tema: Administrativno-teritorijalni, privredni i kulturni razvoj Novog Sada od 1963. do 1989. godine.
Komisija: dr Biljana Šimunović Bešlin, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Boris Kršev, redovni profesor za užu naučn oblast Istorija, Fakultet za pravne i poslovne studije: „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad.
Mentor: dr Slobodan Bjelica, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Jezik i književnost:

Kandidat: Vesna Bajić
Tema: Subordinacija u Fočanskoj Aleksandriji
Komisija: dr Slobodan Pavlović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Marina Kurešević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Viktor Savić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filološki fakultet, Beograd.
Mentor: dr Jasmina Grković-Mejdžor, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

5. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:

Istorija:

Kandidat: Ana Vujković Šakanović
Tema: Koreni multikulturalnosti Bosne u franjevačkom redu za vreme bosanskih banova
Komisija: dr Nenad Lemajić, redovni profesor za užu naučnu oblast Medievistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Snežana Božanić, redovni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Dejana Vasin, docent za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka, Filozofski fakultet, Beograd, dr Katarina Mitrović, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Beograd.
Mentor: dr Milica Kisić Božić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Sociologija:

Kandidat: Miloš Perović
Tema: Kritika shvatanja prekarijata kao nove društvene klase
Komisija: dr Dejan Janković, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Aleksej Kišjuhas, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.
Mentor: dr Marko Škorić, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.

6. Razno:

                                                                                      Predsednik Veća za doktorske studije 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

 

 

Vrh strane