6. sednica 2023.

 

Predsednik Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 29. 09. 2023. godine sa početkom u 09:00 časova u prostoriji 114/I, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED
 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Veća za doktorske studije održane 01. 09. 2023. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

Kandidat: Anđelka Gemović

Tema: Tema smrti u delima Terija Pračeta

Komisija: dr Arijana Luburić Cvijanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Zoran Paunović, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Aleksandra Vukotić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd.

Mentor, nije član komisije: dr Bojana Vujin, vanredni profesor za užu naučnu Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

3. Razno:

                                                                                   Predsednik Veća za doktorske studije 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

Vrh strane