4. sednica 2023.

Predsednik Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta saziva 4. sednicu Veća za doktorske studije Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 26. 05. 2023. godine sa početkom u 09:00 časova u sali 301/III, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED
(prilog 215MB)

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Veća za doktorske studije održane 27. 04. 2023. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Rastko Lončar

Tema: Pesništvo Josipa Siba Miličića: semantička struktura i poetičko-kulturnoistorijski kontekst

Komisija: dr Gorana Raičević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Mihajlo Pantić, redovni profesor za užu načnu oblast Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima, Filološki fakultet, Beograd.

Mentor: dr Dragan Stanić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

II

Kandidat: Goran Milašin

Tema: Prefiks po- u službi regulatora značenja i valentnosti glagola u srpskom jeziku

Komisija: dr Ivana Antonić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Milan Ajdžanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Rajna Dragićević, redovni profesor za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik,  Filološki fakultet, Beograd, dr Marina Nikolić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik, Filozofski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Mentor: dr Milivoj Alanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

III

Kandidat: Dragana Ristić

Tema: Koncepti MUŠKARAC i ŽENA u srpskom jeziku i kulturi

Komisija: dr Rajna Dragićević, redovni profesor za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik – Leksikologija, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Dušanka Vujović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Mentor: dr Jasmina Dražić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Filozofija:

Kandidat: Mihajlo Stojanović

Tema: Recepcija Platonove henologije u delu pseudo-Dionisija Areopagita

Komisija: dr Una Popović, vanredni profesor za užu načnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Goran Vujević, docent za užu načnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Aleksandar Čučković, redovni profesor za užu načnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica.

Mentor, nije član komisije: dr Nikola Tatalović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad.

3. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:

4. Razno.

                                                                                      Predsednik Veća za doktorske studije

                                                                                               prof. dr Marko Škorić

Vrh strane