Психологија

Општи услови уписа на Мастер академске студије (МАС) Психологија одређени су Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати се опредељују за један од модула у оквиру студијског програма МАС Психологија:

  1. Општа психологија
  2. Развојно-педагошка психологија
  3. Клиничка психологија
  4. Индустријско-организацијска психологија.

ОДГОВАРАЈУЋИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМОМ основних академских студија (ОАС) за упис на МАС Психологија сматра се акредитовани студијски програм ОАС ПСИХОЛОГИЈА (240 ЕСПБ), уз услов да се кандидат пријављује на ОДГОВАРАЈУЋИ МОДУЛ, утврђен акредитованим студијским програмом ОАС Психологија, који се реализује на Филозофском факултету УНС.

Комисија за упис на МАС Психологија посебно разматра пријаве кандидата који нису завршили одговарајући модул ОАС Психологија или су завршили одговарајући студијски програм ОАС Психологија без модула и предлаже декану Факултета доношење решења у којем се наводе допунски и/или диференцијални испити. Предлог се доставља Студентској служби која саставља ранг листу за упис у складу са чланом 32 (тачка 3) Правилника.

За кандидате који су завршили студијски програм ОАС Психологија на Филозофском факултету УНС, Комисија утврђује обавезу полагања диференцијалних испита ако се кандидат определи за други модул на МАС Психологија у односу на модул изабран у току ОАС Психологија, уколико их кандидат није положио на предходном нивоу студија.

За кандидате који су завршили одговарајући студијски програм ОАС Психологија без модула или нису завршили одговарајући студијски програм ОАС, Комисија утврђује додатне и/или диференцијалне испите из курикулума акредитованог студијског програма ОАС Психологија, који се реализује на Филозофском факултету УНС.

Додатне и/или диференцијалне испите, утврђене решењем, студенти полажу у редовним испитним роковима у току студија. Положени испити наводе се у додатку дипломи, у рубрици у којој се евидентирају положени предмети који нису предвиђени акредитованим студијским програмом за стицање дипломе.

 

Врх стране