Психологија

Општи услови уписа на Мастер академске студије (МАС) Психологија одређени су Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

На конкурс за упис на МАС Психологија на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (ФФУНС) могу да се пријаве само кандидати који имају завршене основне академске студије (ОАС) психологије обима 240 ЕСПБ по акредитованом студијском програму.

Приликом пријављивања на конкурс, кандидати се опредељују за један од модула у оквиру студијског програма МАС Психологија:

  1. Примењена психолошка истраживања
  2. Развојно-педагошка психологија
  3. Клиничка психологија
  4. Индустријско-организацијска психологија.

Право уписа без додељивања диференцијалних предмета имају кандидати који су завршили акредитовани студијски програм ОАС Психологија (240 ЕСПБ) на ФФУНС, уз услов да се пријављују на модул за који су се определили и на ОАС, или су положили испите из свих обавезних предмета одговарајућег модула ОАС. Пријаве осталих кандидата разматра Комисија за упис на МАС Психологија и, уколико је потребно, одређује диференцијалне предмете.

Комисија одређује диференцијалне предмете на основу увида у курикулум студијског програма ОАС психологије који је завршио кандидат и процене усаглашености завршеног програма са програмом МАС Психологија на ФФУНС. Неусаглашеним програмом ОАС психологије сматра се програм у коме недостају предмети који пружају стручне и научне компетенције потребне за праћење наставе на МАС Психологија.

За кандидате који су завршили студијски програм ОАС Психологија на ФФУНС у оквиру модула који није исти као онај за који се опредељују приликом конкурисања за упис на МАС Психологија, диференцијалне предмете по правилу чине неположени обавезни предмети на одговарајућем модулу ОАС Психологија.

За кандидате који имају завршен студијски програм ОАС психологије без модула или програм ОАС психологије који није усаглашен са МАС Психологија на ФФУНС, диференцијалне предмете по правилу чине предмети из курикулума акредитованог студијског програма ОАС Психологија на ФФУНС који нису у довољној мери покривени курикулумом завршеног програма ОАС психологије.

Након разматрања пријава, Комисија предлаже декану Факултета доношење решења у којем се наводе диференцијални предмети. Предлог се доставља Студентској служби која саставља ранг листу за упис у складу са чланом 32 (тачка 3) Правилника.

Студент уписан на МАС Психологија у обавези је да положи испите из свих диференцијалних предмета утврђених решењем, а полаже их у редовним испитним роковима у току студија. Положени испити наводе се у додатку дипломи, у рубрици у којој се евидентирају положени испити на предметима који нису предвиђени акредитованим студијским програмом за стицање дипломе.

 

Врх стране