Psihologija

Opšti uslovi upisa na Master akademske studije (MAS) Psihologija određeni su Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Prilikom prijavLjivanja na konkurs kandidati se opredeljuju za jedan od modula u okviru studijskog programa MAS Psihologija:

  1. Opšta psihologija
  2. Razvojno-pedagoška psihologija
  3. Klinička psihologija
  4. Industrijsko-organizacijska psihologija.

ODGOVARAJUĆIM STUDIJSKIM PROGRAMOM osnovnih akademskih studija (OAS) za upis na MAS Psihologija smatra se akreditovani studijski program OAS PSIHOLOGIJA (240 ESPB), uz uslov da se kandidat prijavLjuje na ODGOVARAJUĆI MODUL, utvrđen akreditovanim studijskim programom OAS Psihologija, koji se realizuje na Filozofskom fakultetu UNS.

Komisija za upis na MAS Psihologija posebno razmatra prijave kandidata koji nisu završili odgovarajući modul OAS Psihologija ili su završili odgovarajući studijski program OAS Psihologija bez modula i predlaže dekanu Fakulteta donošenje rešenja u kojem se navode dopunski i/ili diferencijalni ispiti. Predlog se dostavLja Studentskoj službi koja sastavLja rang listu za upis u skladu sa članom 32 (tačka 3) Pravilnika.

Za kandidate koji su završili studijski program OAS Psihologija na Filozofskom fakultetu UNS, Komisija utvrđuje obavezu polaganja diferencijalnih ispita ako se kandidat opredeli za drugi modul na MAS Psihologija u odnosu na modul izabran u toku OAS Psihologija, ukoliko ih kandidat nije položio na predhodnom nivou studija.

Za kandidate koji su završili odgovarajući studijski program OAS Psihologija bez modula ili nisu završili odgovarajući studijski program OAS, Komisija utvrđuje dodatne i/ili diferencijalne ispite iz kurikuluma akreditovanog studijskog programa OAS Psihologija, koji se realizuje na Filozofskom fakultetu UNS.

Dodatne i/ili diferencijalne ispite, utvrđene rešenjem, studenti polažu u redovnim ispitnim rokovima u toku studija. Položeni ispiti navode se u dodatku diplomi, u rubrici u kojoj se evidentiraju položeni predmeti koji nisu predviđeni akreditovanim studijskim programom za sticanje diplome.

 

Vrh strane