Psihologija

Opšti uslovi upisa na Master akademske studije (MAS) Psihologija određeni su Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Na konkurs za upis na MAS Psihologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (FFUNS) mogu da se prijave samo kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije (OAS) psihologije obima 240 ESPB po akreditovanom studijskom programu.

Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati se opredeljuju za jedan od modula u okviru studijskog programa MAS Psihologija:

  1. Primenjena psihološka istraživanja
  2. Razvojno-pedagoška psihologija
  3. Klinička psihologija
  4. Industrijsko-organizacijska psihologija.

Pravo upisa bez dodeljivanja diferencijalnih predmeta imaju kandidati koji su završili akreditovani studijski program OAS Psihologija (240 ESPB) na FFUNS, uz uslov da se prijavljuju na modul za koji su se opredelili i na OAS, ili su položili ispite iz svih obaveznih predmeta odgovarajućeg modula OAS. Prijave ostalih kandidata razmatra Komisija za upis na MAS Psihologija i, ukoliko je potrebno, određuje diferencijalne predmete.

Komisija određuje diferencijalne predmete na osnovu uvida u kurikulum studijskog programa OAS psihologije koji je završio kandidat i procene usaglašenosti završenog programa sa programom MAS Psihologija na FFUNS. Neusaglašenim programom OAS psihologije smatra se program u kome nedostaju predmeti koji pružaju stručne i naučne kompetencije potrebne za praćenje nastave na MAS Psihologija.

Za kandidate koji su završili studijski program OAS Psihologija na FFUNS u okviru modula koji nije isti kao onaj za koji se opredeljuju prilikom konkurisanja za upis na MAS Psihologija, diferencijalne predmete po pravilu čine nepoloženi obavezni predmeti na odgovarajućem modulu OAS Psihologija.

Za kandidate koji imaju završen studijski program OAS psihologije bez modula ili program OAS psihologije koji nije usaglašen sa MAS Psihologija na FFUNS, diferencijalne predmete po pravilu čine predmeti iz kurikuluma akreditovanog studijskog programa OAS Psihologija na FFUNS koji nisu u dovoljnoj meri pokriveni kurikulumom završenog programa OAS psihologije.

Nakon razmatranja prijava, Komisija predlaže dekanu Fakulteta donošenje rešenja u kojem se navode diferencijalni predmeti. Predlog se dostavlja Studentskoj službi koja sastavlja rang listu za upis u skladu sa članom 32 (tačka 3) Pravilnika.

Student upisan na MAS Psihologija u obavezi je da položi ispite iz svih diferencijalnih predmeta utvrđenih rešenjem, a polaže ih u redovnim ispitnim rokovima u toku studija. Položeni ispiti navode se u dodatku diplomi, u rubrici u kojoj se evidentiraju položeni ispiti na predmetima koji nisu predviđeni akreditovanim studijskim programom za sticanje diplome.

 

Vrh strane