Liderstvo u obrazovanju

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisuje studente na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju, imajući u vidu društvene potrebe i postojeće resurse, posebno u pogledu prostornih i kadrovskih mogućnosti.

Fakultet organizuje upis na studijski program prema svom Pravilniku o upisu studenata na master akademske studije koji je usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na odgovarajućem studijskom programu koji se ostvaruje na Fakultetu i lice koje je završilo osnovne akademske studije na drugom odgovarajućem fakultetu u obimu od najmanje 240 ESPB. Studijskim programom, odnosno odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta utvrđuje se koji su studijski programi osnovnih studija odgovarajući za nastavak studija na studijskom programu master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju, kao i to koji su dopunski programski sadržaji koje kandidati moraju savladati, u slučajevima  kada studijski programi osnovnih studija nisu odgovarajući.

Na studijski program master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju studenti se upisuju posle objavljivanja javnog konkursa u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktima Fakulteta i Univerziteta.

 

Vrh strane