Лидерство у образовању

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду уписује студенте на мастер академске студије Лидерство у образовању, имајући у виду друштвене потребе и постојеће ресурсе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.

Факултет организује упис на студијски програм према свом Правилнику о упису студената на мастер академске студије који је усклађен са Законом о високом образовању.

На мастер академске студије Лидерство у образовању може се уписати лице које је завршило основне академске студије на одговарајућем студијском програму који се остварује на Факултету и лице које је завршило основне академске студије на другом одговарајућем факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ. Студијским програмом, односно одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђује се који су студијски програми основних студија одговарајући за наставак студија на студијском програму мастер академских студија Лидерство у образовању, као и то који су допунски програмски садржаји које кандидати морају савладати, у случајевима  када студијски програми основних студија нису одговарајући.

На студијски програм мастер академских студија Лидерство у образовању студенти се уписују после објављивања јавног конкурса у складу са критеријумима утврђеним општим актима Факултета и Универзитета.

 

Врх стране