15EM001 - Tehnika naučnog rada

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnika naučnog rada
Akronim 15EM001
Studijski program Engleski jezik i književnost
Modul
Tip studija master akademske studije drugog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehnikom istraživanja i pisanja stručnih (diplomskih – master) i naučnih (doktorskih) radova.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za samostalno prikupljanje građe, traganje za dokumentacijom, korišćenje baza podataka, istraživanje i pisanje stručnih i naučnih radova.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Izbor i formulisanje teme naučnog rada. Rad u bibliotekama i arhivima. Baze podataka. Izbor i korišćenje literature i građe. Metode sakupljanja, organizacije i obrade građe. Sastavljanje bibliografije za određen rad. Plan i koncept rada. Dokumentarna podloga rukopisa: citati, fusnote, registri i druge vrste priloga. Tehnička obrada rukopisa. Prezentacija i/ ili odbrana rada.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava:Vežbe, Formulisanje teme naučnoistraživačkog rada. Obrazloženje teme i plan rada. Sastavljanje hronološke i abecedne (azbučne) bibliografije. Rad u virtuelnoj biblioteci. Analiza i ekscerpcija građe iz primarne i sekundarne literature.
  Literatura
  1. Blaxter, Loraine, et. al. How to Research. Buckingham: Open University Press. 2001.
  2. Cohen, Louis, et. al. Research Methods in Education. London and New York: Routledge. 2007.
  3. Kleut, Marija. 2008 Naučno delo od istraživanja do štampe. Novi Sad: Akademska knjiga.
  4. Litosseliti, Lia. ed. Research Methods in Linguistics. London: Continuum. 2010.
  5. Manning, Anthony, et. al. Transferable Academic Skills Kit. Reading: Garnet Education. 2007.
  6. Šamić, Midhat. Kako nastaje naučno djelo. Sarajevo: Svjetlost. 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, analiza korpusa, rad u biblioteci, prikupljanje gradje, analiza studentskih radova sa studentima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti 10
  Kolokvijumi
  Seminari
  Vrh strane