prof. dr Maja Marković

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Naučna oblast Anglistika
Datum izbora 9. januar 2018.

Predmeti

15DFJ2 Fonološki aspekti usvajanja jezika
15DFJ26 Eksperimentalno istraživanje jezika - akustička analiza glasovnih nizova II
15DFJ5 Eksperimentalno istraživanje jezika-akustička analiza glasovnih nizova 1
15EJEJ10 Fonetika engleskog jezika
15EJEJ17 Fonologija engleskog jezika
15EJEJ37 Viši kurs fonologije
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM002 Teorija jezika i usvajanja jezika
15EM007 Primenjena fonetika i fonologija
15EM008 Fonološka teorija
15EM013 Simultano prevođenje
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EF23 Fonetika engleskog jezika
15EF41 Fonologija engleskog jezika
15EF78 Viši kurs fonologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

Spectral Characteristics of Stressed Vowels in Standard Serbian: Quantity and Quality Relations

M. Marković, D. Sredojević, Spectral Characteristics of Stressed Vowels in Standard Serbian: Quantity and Quality Relations, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 64, No. 2, pp. 53 - 76, 2021

Autori Maja Marković i Dejan Sredojević
Godina 2021
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 64
Broj 2
Strana od 53
Strana do 76

Qualitative and Quantitative Distinctions Between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of Novi Sad (Minimal Pair Corpus)

D. Sredojević, M. Marković, Qualitative and Quantitative Distinctions Between Lexical Accents of Standard Serbian in the Speech of Novi Sad (Minimal Pair Corpus), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 63, No. 2, pp. 33 - 53, 2020

Autori Dejan Sredojević i Maja Marković
Godina 2020
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 63
Broj 2
Strana od 33
Strana do 53

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Temporalne odlike graničnih segmenata prozodijskih jedinica u engleskom i srpskom jeziku: korpusno istraživanje, Bojana Jakovljević, 28.04.2021.

Master akademske studije drugog stepena

 • Usvajanje konsonanata engleskog jezika kod izvornih govornika japanskog, Nevena Mirković, 09.04.2021.
 • Učenje olakšano posredstvom konjarstva kao alternativnog metoda učenja jezika - istraživačka kvalitativna studija, Ana Dragoslavić, 24.06.2020.
 • Uticaj srpskih i albanskih vokala na izgovor engleskih monoftonga, Đorđe Ristić, 27.09.2019.
 • Prozodijske karakteristike različitih tipova fokusa u srpskom jeziku, Ana Katić, 30.10.2018.
 • Tipologija i struktura konsonantskih nizova u slogu u engleskom i srpskom, Aleksandar Živanović, 27.09.2017.
 • Poređenje strategija preuzimanja redosleda govornika u panel diskusijama na engleskom i srpskom jeziku, Ema Pandrc, 27.09.2017.
 • Poređenje intonacija upitnih rečenica u britanskom i američkom varijatetu engleskog jezika, Nađa Krmar, 09.02.2017.
 • Uloga dvojezičnosti prilikom usvajanja izgovora konsonanata engleskog jezika srpskih i rusinskih đaka na ranom uzrastu, Marina Ćurić, 29.09.2016.
 • Usvajanje akcenatskog obrasca engleskog jezika kod učenika srednje škole čiji je maternji jezik srpski, Jasna Cvijanović, 29.09.2016.
 • Usvajanje monoftonga engleskog jezika kod izvornih govornika srpskog jezika različitih uzrasta, Fedora Bradaš, 30.10.2015.
 • Prevođenje engleskih idioma i kulturno-specifičnih reči na srpski: korpusno istraživanje nezvaničnih titlova serije „Top gir“, Jovana Čenejac, 27.10.2015.
 • Akustične karakteristike naglašenih samoglasnika u britanskom i američkom engleskom, Tereza Bojković, 30.09.2015.
 • Usvajanje engleskog frikativa kod izvornih govornika mađarskog i srpskog, Šarolta Nađ, 30.09.2015.
 • Uticaj strategije učtivosti na značenje u sudskom tumačenju, Marijana Opančina, 22.06.2015.
 • Granični ton intonacijskih fraza u engleskom i srpskom jeziku, Milica Korać, 22.05.2015.
 • Prevođenje korisničkog interfejsa i terminologija u operativnom sistemu Windows 7 lokalizovanom na srpski: korpusna analiza, Aleksandar Škorić, 25.02.2015.
 • Sintaktička struktura specifikacijskih kopulativnih klauza u srpskom jeziku, Valentina Đorić, 14.10.2014.
 • Prevođenje finansijske i bankarske terminologije: prevodilački postupci u engleskim prevodima srpskih zakona o hartijama od vrednosti, Jelena Vukosavljević, 30.09.2014.
 • Prevodilačka praksa u zvaničnim i nezvaničnim audio-vizuelnim prevodima iz perspektive računarski podržanog prevođenja, Branislav Stolić, 04.07.2014.
 • Razvoj kriterijuma za procenu računarski podržanog prevođenja :teorijski,metodološki i praktični aspekti, Marija Hladni, 04.07.2014.
 • Anglicizmi i prevodilački postupci u srpskoj računarskoj tehnologiji – dijahronijsko korpusno istraživanje, Aleksandar Kostić, 11.04.2014.
 • Položaj klitika u srpskohrvatskom-uticaj dužine fonoloških jedinica, Jelena Maravić, 29.08.2013.
 • Kvantitativna analiza prevodilačke prakse i greška u romanima Terija Pračeta, Maja Ljuba, 29.08.2013.
 • Anglicizmi u kolumni Nuspojave časopisa Vreme-analiza iz perspektive pošiljaoca poruke, Tamara Stanojević, 19.04.2013.
 • Kvantitativna analiza prevodilačke i transkripcione prakse u srpskom izdanju Nacionalne geografije: korpusno istraživanje, Miloš Milanović, 19.04.2013.
 • Akustične karakteristike rečeničnog akcenta-uski fokus, Marija Ratančić, 01.02.2013.
 • Starosno doba kao faktor učenja stranog jezika kod odraslih, Zora Trninić, 03.12.2012.
 • Prevodilačka praksa u vestima srpskog servisa Glas Amerike-kvantitativna analiza englesko-srpskog paralelnog korpusa, Dajana Kovačević, 03.12.2012.
 • Dijahronijska analiza rodno obeleženih reči i sintagmi u srednjoengleskom-komparativna istraživanja, Mirjana Serdar, 06.09.2012.
 • Supstandardna leksika američkog engleskog druge polovine veka moderni tekstovi, Nemanja Jakovljević, 06.09.2012.
 • Uticaj rada na izgovoru u nastavi engleskog jezika na razumljivost učenika, Anica Đokić, 29.03.2012.
 • Izgovor engleskih diftonga od strane govornika srpskog – akustičke karakteristike, Romeo Mlinar, 23.12.2011.
 • Analiza doslednosti prevođenja terminologije u softverima za kancelarijsko poslovanje pri njihovoj lokalizaciji na srpski jezik, Jasmina Faranov, 28.06.2011.
 • Jake i slabe forme funkcijskih reči pri usvajanju drugog stranog jezika, Jelena Isailović, 19.05.2011.
 • Procesi gramatikalizacije u pidžinima i kreolima, Milica Pajčić, 16.10.2010.
 • Karakteristike intonacije diskursa u britanskim i američkim vestima, Martina Ćetković, 10.09.2010.
 • Karakteristike govornog ritma u engleskom i srpskom jeziku, Maja Bjelica, 06.05.2010.
 • Artikulacioni i akustički opis opstruenata u engleskom i srpskom jeziku, Bojana Jakovljević, 23.12.2009.
 • Bilingvalni razvoj fonoloških aspekata u procesu usvajanja engleskog kao stranog jezika-prikaz slučaja, Sanja Mijatović, 15.12.2009.
 • Prozodija u razgovornom diskursu, Ksenija Bogetić, 28.10.2009.
Vrh strane