9. sednica 2020.

Predsednik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 9. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 22. 01. 2021. godine sa početkom u 10:00 časova elektronskim putem, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Veća doktorskih studija održane 30. 10. 2020. godine (prilog) (prilog uz zapisnik)

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Bojana Borković, tema: Etičke implikacije susreta sa Drugim u novijim delima Ijana Makjuana. Komisija: dr Zoran Paunović, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Sergej Macura,  docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Zorica Đergović-Joksimović, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor. (prilog)

II

Kandidat: Marija Stijepić Pejić, tema: Vladan Desnica i italijanska književnost: kultura, autori i teme u okviru književnog polja. Komisija: dr Zorica Hadžić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Danijela Janjić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološko –umetnički fakultet, Kragujevac, dr Željko Milanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor. (prilog)

Istorija:

Kandidat: Ana Vujković Šakanović, tema: Franjevački red za vreme bosanskih banova – koreni multikulturalnosti Bosne. Komisija: dr Nenad Lemajić, redovni profesor za užu naučnu oblast Medievistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Snežana Božanić, redovni profesor za užu naučnu oblast Medievistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Dejana Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija srednjeg veka, Filozofski fakultet, Pale, dr Milica Kisić Božić, docent za užu naučnu oblast Medievistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor. (prilog)

Psihologija:

Kandidat: Selka Sadiković, tema: Bihejvioralno genetičke osnove Petofaktorskog modela ličnosti. Komisija: dr Dejan Pajić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Nataša Vučinić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Osnovne biološke discipline u farmaciji, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Snežana Smederevac, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor. (prilog)

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Jelena Biljetina, tema: Doslovna i prenesena značenja glagola jedenja i pijenja u engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistička analiza. Komisija:  dr Duška Klikovac, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Tvrtko Prćić, redovni profesor za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Sonja Filipović-Kovačević, vanredni profesor za naučnu oblast Anglistika (nauka o jeziku), Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Istorija:

Kandidat: Jovana Kasaš, tema: Temišvarski Srbi i prva jugoslovenska dražava 1918-1921. Komisija:  dr Ljubomir Dimić, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dopisni član SANU, Filozofski fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Slobodan Bjelica, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Dejan Mikavica, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Psihologija:

Kandidat: Bojana Grahovac, tema: Rigidnost - definicije i relacije sa subjektivnim blagostanjem. Komisija: dr Snežana Smederevac, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Tamara Džamonja-Ignjatović, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet političkih nauka, Beograd, dr Dušanka Mitrović, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Pedagogija:

Kandidat: Nataša Tančić, tema: Determinante profesionalnog razvoja nastavnika u inkluzivnom školskom kontekstu. Komisija: dr Jelena Đermanov, vanredni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Vera Radović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet, Beograd, dr Svetlana Kostović, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

                                                                                    Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

Vrh strane