4. sednica 2020.

Predsedik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 4. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 29. 05. 2020. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sednice P 9, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Veća doktorskih studija održane 27. 03. 2020. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost
Kandidat: Mirjana Zarifović Grković, tema: : Sedam smrtnih grehova u nemačkoj i srpskoj frazeologiji: kontrastivna i konceptualna analiza. Komisija: dr Branislav Ivanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Dušanka Vujović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Pedagogija
Kandidat: Ana Vukobrat, tema: Socijalna interakcija dece sa razvojnim smetnjama u programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja usmerenom na odnose. Komisija: dr Stanislava Marić-Jurišin, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Tamara Pribišev Beleslin, vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta pedagogija i Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Filozofski fakultet, Banja Luka, dr Jasmina Klemenović, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Sociologija
Kandidat: Kristina Pejković, tema: Evoluciona teorija nasilja: ka konsilijentnom objašnjenju. Komisija: dr Dejan Janković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Aleksandra Trogrlić,  docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Aleksej Kišjuhas, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Marko Škorić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Predsednik Veća doktorskih studija
prof. dr Marko Škorić

 

Vrh strane