4. седница 2020.

Председик Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 4. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 29. 05. 2020. године са почетком у 12:00 часова у сали за седнице П 9, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 3. седнице Већа докторских студија одржане 27. 03. 2020. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Језик и књижевност
Кандидат: Мирјана Зарифовић Грковић, тема: : Седам смртних грехова у немачкој и српској фразеологији: контрастивна и концептуална анализа. Комисија: др Бранислав Ивановић, ванредни професор за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет, Београд, председник комисије, др Душанка Вујовић, доцент за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Педагогија
Кандидат: Ана Вукобрат, тема: Социјална интеракција деце са развојним сметњама у програму предшколског васпитања и образовања усмереном на односе. Комисија: др Станислава Марић-Јуришин, доцент за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Тамара Прибишев Белеслин, ванредни професор за ужу научну област Општа педагогија и Методика васпитно-образовног рада, Филозофски факултет, Бања Лука, др Јасмина Клеменовић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Социологија
Кандидат: Кристина Пејковић, тема: Еволуциона теорија насиља: ка консилијентном објашњењу. Комисија: др Дејан Јанковић, ванредни професор за ужу научну област Социологија, Пољопривредни факултет, Нови Сад, председник комисије, др Александра Трогрлић,  доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, др Алексеј Кишјухас, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад, др Марко Шкорић, ванредни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Председник Већа докторских студија
проф. др Марко Шкорић

 

Врх стране