8. седница 2020.

Председик Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 8. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 30. 10.  2020. године са почетком у 12:00 часова у сали за седнице П 9, за коју предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 7. седнице Већа докторских студија одржане 25. 09. 2020. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Jезик и књижевност:

I

Кандидат: Радоје Фемић, тема: Књижевно дело Жарка Команина: текстови, поетика, контекси. Комисија: др Оливера Радуловић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Лидија Томић, редовни професор за ужу научну област Српски језик и јужнословенске књижевности, Филолошки факултет, Никшић, др Драган Станић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

II

Кандидат: Карољ Адриен, тема: A művészet terei Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Milkó Izidor és Munk Artúr  prózájában (Подручја уметности у прози Гезе Чата, Дежеа Костолањија, Исидора Милка и Артура Мунка). Комисија: др Чила Уташи, ванредни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Ева Хoжа, редовни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности,  Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, др Харгита Хорват-Футо, ванредни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад. Ментор, није члан комисије: др Јулијана Ишпановић Чапо, ванредни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

III

Кандиат: Ива Симурдић, тема: Archetypal Narrative Structure and Archetypal Characters in the Novels of Michael Ende (Архетипска структура радње и архетипски ликови у романима Михаела Ендеа). Комисија: др Ивана Пајић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Тијана Тропин, научни сарадник за ужу научну област Компаративна књижевност, Институт за књижевност и уметност, Београд, др Николина Зобеница, редовни професор за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Психологија:

Кандидат: Радомир Белопавловић, тема: Мрежни приступ симптомима депресије, параноје и социјалне анксиозности. Комисија: др Љиљана Михић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Снежана Товиловић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, др Олга Живановић, ванредни професор за ужу научну област Психијатрија, Медицински факултет, Нови Сад, др Зденка Нововић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe:

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Елма Халиловић, тема: Фолклорна збирка Хусеина Дердемеза. Комисија: др Јасмина Јокић, ванредни професор за ужу научну област Српска књижевност и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Драгољуб Перић, доцент за ужу научну област Српска књижевност и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Лидија Делић, виши научни сарадник за ужу област Наука о књижевности, Институт за књижевност и уметност, Београд, члан, др Срђан Шљукић, редовни професор за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Љиљана Пешикан Љуштановић, редовни професор за ужу научну област Српска књижевност и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

II

Кандидат: Бојана Јаковљевић, тема: Темпоралне одлике граничних сегмената прозодијских јединица у енглеском и српском језику: корпусно истраживање. Комисија: др Tатјана Пауновић, редовни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет у Нишу, председник комисије, др Владо Делић, редовни професор за ужу научну област Телекомуникације и обрада сигнала, Факултет техничких наука, Нови Сад, др Дејан Средојевић, ванредни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистикa, Филозофски факултет, Нови Сад, др Маја Марковић, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад ,ментор.

III

Кандидат: Александра Томић, тема: Мит у поезији Љубомира Симовића. Комисија: др Ђорђе Деспић, ванредни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Предраг Петровић, ванредни професор за ужу научну област Српска књижевност са јужнословенским књижевностима, Филолошки факултет, Београд, др Наташа Половина, доцент за научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, др Сања Париповић Крчмар, ванредни професор за научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

IV

Кандидат: Јелена Јаћовић, тема: Семантика и прагматика глаголских облика у француском језику економске струке у поређењу са српским. Комисија: др Весна Цакељић, редовни професор за ужу научну област Француски језик, Факултет организационих наука, Београд, председник комисије, др Селена Станковић, ванредни професор за ужу научну област Француски језик, Филозофски факултет, Ниш, др Јелена Ајџановић, ванредни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Снежана Гудурић, редовни професор за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад ,ментор.

Интердисциплинарне докторске студије:

Кандидат: Маријана Терић, тема: Рецепција фантастике у југословенским књижевностима (1945–1990). Комисија: др Жељко Милановић, ванредни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Бојан Јовић, научни саветник за ужу научну област Општа књижевност са теоријом књижевности, Институт за књижевност и уметност, Београд, др Сава Дамјанов, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

                                                                                    Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

Врх стране