9. седница 2020.

Председник Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 9. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 22. 01. 2021. године са почетком у 10:00 часова електронским путем, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 8. седнице Већа докторских студија одржане 30. 10. 2020. године (прилог) (прилог уз записник)

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Jезик и књижевност:

I

Кандидат: Бојана Борковић, тема: Етичке импликације сусрета са Другим у новијим делима Ијана Макјуана. Комисија: др Зоран Пауновић, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Сергеј Мацура,  доцент за ужу научну област Англистика, Филолошки факултет, Београд, др Зорица Ђерговић-Јоксимовић, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор. (прилог)

II

Кандидат: Марија Стијепић Пејић, тема: Владан Десница и италијанска књижевност: култура, аутори и теме у оквиру књижевног поља. Комисија: др Зорица Хаџић, ванредни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Данијела Јањић, ванредни професор за ужу научну област Италијанистика, Филолошко –уметнички факултет, Крагујевац, др Жељко Милановић, ванредни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор. (прилог)

Историја:

Кандидат: Ана Вујковић Шакановић, тема: Фрањевачки ред за време босанских банова – корени мултикултуралности Босне. Комисија: др Ненад Лемајић, редовни професор за ужу научну област Медиевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Снежана Божанић, редовни професор за ужу научну област Медиевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Дејана Васин, доцент за ужу научну област Историја средњег века, Филозофски факултет, Пале, др Милица Кисић Божић, доцент за ужу научну област Медиевистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор. (прилог)

Психологија:

Кандидат: Селка Садиковић, тема: Бихејвиорално генетичке основе Петофакторског модела личности. Комисија: др Дејан Пајић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Наташа Вучинић, ванредни професор за ужу научну област Основне биолошке дисциплине у фармацији, Медицински факултет, Нови Сад, др Снежана Смедеревац, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор. (прилог)

3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe:

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Јелена Биљетина, тема: Дословна и пренесена значења глагола једења и пијења у енглеском и српском језику: когнитивнолингвистичка анализа. Комисија:  др Душка Кликовац, редовни професор за ужу научну област Српски језик, Филолошки факултет, Београд, председник комисије, др Твртко Прћић, редовни професор за ужу научну област Енглески језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Соња Филиповић-Ковачевић, ванредни професор за научну област Англистика (наука о језику), Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Историја:

Кандидат: Јована Касаш, тема: Темишварски Срби и прва југословенска дражава 1918-1921. Комисија:  др Љубомир Димић, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, дописни члан САНУ, Филозофски факултет, Београд, председник комисије, др Слободан Бјелица, ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, др Дејан Микавица, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Психологија:

Кандидат: Бојана Граховац, тема: Ригидност - дефиниције и релације са субјективним благостањем. Комисија: др Снежана Смедеревац, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Тамара Џамоња-Игњатовић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Факултет политичких наука, Београд, др Душанка Митровић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Педагогија:

Кандидат: Наташа Танчић, тема: Детерминанте професионалног развоја наставника у инклузивном школском контексту. Комисија: др Јелена Ђерманов, ванредни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Вера Радовић, ванредни професор за ужу научну област Педагогија, Учитељски факултет, Београд, др Светлана Костовић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

                                                                                    Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

Врх стране