6. седница 2020.

Председик Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 6. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у петак 04. 09.  2020. године са почетком у 12:00 часова у сали за седнице П 9, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 5. седнице Већа докторских студија одржане 23. 06. 2020. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Језик и књижевност:

I

Кандидат: Сања Манојловић, тема: Тема културног идентитета у делима Јасмин Барати Мукерџи, Тумач болести Џумпе лахири и Наслеђени губитак Киран Десаи (The Theme of Cultural Identity in Bharati Mukherjee's Jasmin, Jhumpa Lahiri's Interpreter of Maladies and Kiran Desai's Inheritance of Loss). Комисија: др Аријана Лубурић Цвијановић, ванредни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Дубравка Ђурић, редовни професор за ужу научну област Наука о књижевности, Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум, Београд, члан, др Александра Изгаријан, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

II

Кандидат: Весна Булатовић, тема: Анализа жанра асинхроних дискусионих форума у настави енглеског језика струке. Комисија: др Јелисавета Шафрањ, редовни професор за ужу научну област Англистика и језик струке, Факултет техничких наука, Нови Сад, председник комисије, др Весна Богдановић, ванредни професор за ужу научну област Англистика и језик струке, Факултет техничких наука, Нови Сад, др Александра Гојков Рајић, ванредни професор за ужу научну област Немачки језик, Учитељски факултет, Београд,  др Радмила Бодрич, ванредни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

III

Кандидат: Ленке Кочиш, тема: Историјат романа у стиху у мађарској књижевности – A verses regény története a magyar irodalomban. Комисија: др Чила Уташи, ванредни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Јулијана Ишпановић-Чапо, ванредни професор за ужу научну област Фолклористика и историја културе на мађарском језику, Филозофски факултет, Нови Сад, др Анико Уташи, професор струковних студија за ужу научну област Књижевност за децу, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад, др Ерика Бенце, редовни професор за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Психологија:

I

Кандидат: Милица Поповић Стијачић, тема: Значај перцептивне информације у обради речи – перспектива утеловљене когниције. Комисија: др Сунчица Здравковић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Сабина Халупка Решетар, редовни професор  за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, др Mаја Савић, доцент за ужу научну област Психологија, Филолошки факултет, Београд.

II

Кандиат: Николија Ракочевић, тема: Путање психолошке промене код клијената на краткотрајном психолошком третману. Комисија: др Ана Генц, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Весна Петровић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Факултет др Лазар Вркатић, Нови Сад, др Весна Гаврилов-Јерковић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор,

Филозофија:

I

Кандидат: Ана Миљевић, тема: Хеленско поимање physis-a. Комисија: др Уна Поповић, ванредни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Русмир Шадић, доцент за ужу научну област Теоријска филозофија, Филозофски факултет, Тузла, др Жељко Калуђеровић, редовни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

II

Кандидат: Мирела Карахасановић, тема: Платонова филозофија политике. Комисија: др Станко Влашки, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Орхан Јашић, доцент за ужу научну област Хисторија филозофије, Филозофски факултет, Тузла, др Жељко Калуђеровић, редовни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

3. Именовање комисијe за оцену и одбрану докторскe дисертацијe:

Интердисциплинарне докторске студије:

Кандидат: Марија Докић, тема: Естетицизам Лазе Костића. Комисија: др Радослав Ераковић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Драган Проле, редовни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, др Душан Иванић, професор емеритус за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд, члан, др Сава Дамјанов, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Језик и књижевност:

I

Кандидат:  Ања  Правуљац, тема: Анализа превода Хазарског речника Милорада Павића са српског језика на италијански. Комисија: др Татјана Ђурин, ванредни  професор за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Сања Кобиљ Ћуић, доцент за ужу научну област Италијанска књижевност, Филолошки факултет, Бања Лука, др Марио Лигуори, доцент за ужу научну област Културе у контакту, Филозофски факултет, Нови Сад, др Павле Секеруш, редовни професор за ужу научну област Романистика,  Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

II

Кандидат: Ана Митревски, тема: Рецепција драма Бертолта Брехта у Србији. Комисија: др Николина Зобеница, редовни професор за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Јован Делић, редовни професор за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд, др Милица Пасула, ванредни професор за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Филозофија:

Кандидат: Александар Пeшић, тема: Лепо и добро у Платоновој филозофији. Комисија: др Никола Таталовић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Радомир Виденовић, редовни професор у пензији за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Ниш, др Жељко Калуђеровић, редовни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Психологија:

I

Кандидат: Илија Миловановић, тема, Чиниоци и ефекти математичке анксиозности на раном основношколском узрасту. Комисија: др Јасмина Пекић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Снежана Смедеревац, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, др Тамара Јовановић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Природно-математички факултет, Нови Сад, др Јасмина Коџопељић, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

II

Кандидат: Тијана Карић, тема: Социјална конструкција помирења између Срба и Бошњака у Босни и Херцеговини. Комисија: др Бојана Бодрожа, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Владимир Турјачанин, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Бања Лука, др Динка Чоркало Бирушки, редовни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски Факултет, Загреб, др Јанко Међедовић, виши научни сарадник за ужу научниу област Психологија, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, др Владимир Михић, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Историја:

Кандидат: Огњен Крешић, тема: Хиландар и Бугари у XVIII веку: Културне и економске везе. Комисија: др Владимир Симић, ванредни професор за ужу научну област Историја ликовних уметности и архитектуре, Филозофски факултет Београд, председник комисије, др Александар Фотић, научни сарадник за ужу научну област Општа историја новог века - османистика, Балканолошки институт САНУ, Београд, др Мирослав Павловић, доцент за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад,  др Бранко Бешлин, редовни професор за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад, ментор.

4. Разно:

Молба одсека за Психологију за одобрење ментора за докторанткињу Милицу Поповић Стијачић. Одсек за Психологију тренутно нема компетентног ментора из области психолингвистике из које кандидаткиња припрема дисертацију. Одсек предлаже др. Душицу Филиповић-Ђурђевић, ванредног професора са Филозофског факултета у Београду, која је била саветник докторантиње док је била ангажована на Филозофском факултету у Новом Саду.

                                                                                    Председник Већа докторских студија 
                                                                                               проф. др Марко Шкорић

Врх стране