6. sednica 2020.

Predsedik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 04. 09.  2020. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sednice P 9, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Veća doktorskih studija održane 23. 06. 2020. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Sanja Manojlović, tema: Tema kulturnog identiteta u delima Jasmin Barati Mukerdži, Tumač bolesti Džumpe lahiri i Nasleđeni gubitak Kiran Desai (The Theme of Cultural Identity in Bharati Mukherjee's Jasmin, Jhumpa Lahiri's Interpreter of Maladies and Kiran Desai's Inheritance of Loss). Komisija: dr Arijana Luburić Cvijanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Dubravka Đurić, redovni profesor za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd, član, dr Aleksandra Izgarijan, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

II

Kandidat: Vesna Bulatović, tema: Analiza žanra asinhronih diskusionih foruma u nastavi engleskog jezika struke. Komisija: dr Jelisaveta Šafranj, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, predsednik komisije, dr Vesna Bogdanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, dr Aleksandra Gojkov Rajić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Nemački jezik, Učiteljski fakultet, Beograd,  dr Radmila Bodrič, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

III

Kandidat: Lenke Kočiš, tema: Istorijat romana u stihu u mađarskoj književnosti – A verses regény története a magyar irodalomban. Komisija: dr Čila Utaši, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Julijana Išpanović-Čapo, vanredni profesor za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Aniko Utaši, profesor strukovnih studija za užu naučnu oblast Književnost za decu, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad, dr Erika Bence, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Psihologija:

I

Kandidat: Milica Popović Stijačić, tema: Značaj perceptivne informacije u obradi reči – perspektiva utelovljene kognicije. Komisija: dr Sunčica Zdravković, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Sabina Halupka Rešetar, redovni profesor  za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Maja Savić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filološki fakultet, Beograd.

II

Kandiat: Nikolija Rakočević, tema: Putanje psihološke promene kod klijenata na kratkotrajnom psihološkom tretmanu. Komisija: dr Ana Genc, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Vesna Petrović, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, dr Vesna Gavrilov-Jerković, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor,

Filozofija:

I

Kandidat: Ana Miljević, tema: Helensko poimanje physis-a. Komisija: dr Una Popović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Rusmir Šadić, docent za užu naučnu oblast Teorijska filozofija, Filozofski fakultet, Tuzla, dr Željko Kaluđerović, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

II

Kandidat: Mirela Karahasanović, tema: Platonova filozofija politike. Komisija: dr Stanko Vlaški, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Orhan Jašić, docent za užu naučnu oblast Historija filozofije, Filozofski fakultet, Tuzla, dr Željko Kaluđerović, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

Interdisciplinarne doktorske studije:

Kandidat: Marija Dokić, tema: Esteticizam Laze Kostića. Komisija: dr Radoslav Eraković, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Dragan Prole, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Dušan Ivanić, profesor emeritus za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, član, dr Sava Damjanov, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Jezik i književnost:

I

Kandidat:  Anja  Pravuljac, tema: Analiza prevoda Hazarskog rečnika Milorada Pavića sa srpskog jezika na italijanski. Komisija: dr Tatjana Đurin, vanredni  profesor za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Sanja Kobilj Ćuić, docent za užu naučnu oblast Italijanska književnost, Filološki fakultet, Banja Luka, dr Mario Liguori, docent za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Pavle Sekeruš, redovni profesor za užu naučnu oblast Romanistika,  Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

II

Kandidat: Ana Mitrevski, tema: Recepcija drama Bertolta Brehta u Srbiji. Komisija: dr Nikolina Zobenica, redovni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Jovan Delić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Milica Pasula, vanredni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Filozofija:

Kandidat: Aleksandar Pešić, tema: Lepo i dobro u Platonovoj filozofiji. Komisija: dr Nikola Tatalović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Radomir Videnović, redovni profesor u penziji za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Niš, dr Željko Kaluđerović, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Psihologija:

I

Kandidat: Ilija Milovanović, tema, Činioci i efekti matematičke anksioznosti na ranom osnovnoškolskom uzrastu. Komisija: dr Jasmina Pekić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Snežana Smederevac, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Tamara Jovanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, dr Jasmina Kodžopeljić, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

II

Kandidat: Tijana Karić, tema: Socijalna konstrukcija pomirenja između Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Komisija: dr Bojana Bodroža, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Vladimir Turjačanin, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Banja Luka, dr Dinka Čorkalo Biruški, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski Fakultet, Zagreb, dr Janko Međedović, viši naučni saradnik za užu naučniu oblast Psihologija, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, dr Vladimir Mihić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Istorija:

Kandidat: Ognjen Krešić, tema: Hilandar i Bugari u XVIII veku: Kulturne i ekonomske veze. Komisija: dr Vladimir Simić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija likovnih umetnosti i arhitekture, Filozofski fakultet Beograd, predsednik komisije, dr Aleksandar Fotić, naučni saradnik za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka - osmanistika, Balkanološki institut SANU, Beograd, dr Miroslav Pavlović, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad,  dr Branko Bešlin, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad, mentor.

4. Razno:

Molba odseka za Psihologiju za odobrenje mentora za doktorantkinju Milicu Popović Stijačić. Odsek za Psihologiju trenutno nema kompetentnog mentora iz oblasti psiholingvistike iz koje kandidatkinja priprema disertaciju. Odsek predlaže dr. Dušicu Filipović-Đurđević, vanrednog profesora sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja je bila savetnik doktorantinje dok je bila angažovana na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

                                                                                    Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

Vrh strane