7. sednica 2020.

Predsedik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 25. 09.  2020. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sednice P9, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Veća doktorskih studija održane 04. 09. 2020. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Istorija:

Kandidat: Žarko Panić, tema: Javno mnjenje Srba u Južnoj Ugarskoj o Rusiji od 1908. do 1918. godine. Komisija: dr Branko Bešlin, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Miloš Ković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka, Filozofski fakultet, Beograd, dr Miroslav Pavlović, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Đorđe Đurić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Filozofija:

Kandidat: Milan Vukadinović, tema: Univerzalna pragmatika komunikacije: prilog hermeneutici kompleksnost. Komisija: dr Una Popović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Željko Radinković, viši naučni saradnik, za užu naučnu oblast Društvene nauke – filozofija, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, dr Damir Smiljanić, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

Jezik i književnost:

Kandidat: Marija Bjelica, tema: Srednjovekovno oblikotvorno nasleđe u savremenom srpskom pesništvu. Komisija: dr Svetlana Tomin, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Nikola Grdinić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Marko Radulović, naučni saradnik za užu naučnu oblast Opšta književnost sa teorijom književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd, dr Sanja Paripović Krčmar, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

                                                                                    Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

Vrh strane